Kurucok

Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak

A napokban kaptunk egy felsorolást, egy listát arról, hogy közismert emberek, tudósok, államférfiak, írók hogyan vélekedtek hazánkról. (terjeszd !)

Ezt a felsorolást most változtatás nélkül közzétesszük. Érdemes elolvasni és erőt meríteni belőle!

TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta:

Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország őrizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté.”

„There is no more illustrious history than the history of the Magyar nation… The whole civilized world is indebted to Magyarland for its historic deeds.”

 

II. MURAD szultán (1404-1451):

Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak.”

 

MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták:

Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagy mennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.”

 

A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:

Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából kiűzhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség.”

 

CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:

A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”

 

GRIM JAKOB (1785-1863) az első német tudományos nyelvtan megalkotója:

A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”

„The Hungarian language is logical, has a perfect structure and surpasses every other language.”

„Die ungarische Sprache ist logisch, vollkommen, ihr Aufbau übertrifft jede andere Sprache.”

 

Sir BOWRING JOHN (1792-1872)

A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét…”

„The Hungarian language goes far back. It developed in a very peculiar manner and its structure reaches back to times when most of the now spoken European languages did not even exist. It is a language which developed steadily and firmly in itself, and in which there are logic and mathematics with the adaptability and malleability of strength and chords. The Englishman should be proud that his language indicates an epic of human history. One can show forth its origin; and all layers can be distinguished in it, which gathered together during contacts with different nations. Whereas the Hungarian language is like a rubble-stone, consisting of only one piece, on which the storms of time left not a scratch. It’s not a calendar that adjusts to the changes of the ages. It needs no one, it doesn’t borrow, does no huckstering, and doesn’t give or take from anyone. This language is the oldest and most glorious monument of national sovereignty and mental independence. What scholars cannot solve, they ignore. In philology it’s the same way as in archeology. The floors of the old Egyptian temples, which were made out of only one rock, can’t be explained. No one knows where they came from, or from which mountain the wondrous mass was taken. How they were transported and lifted to the top of the temples. The genuineness of the Hungarian language is a phenomenon much more wondrous than this.”

 

VICTOR HUGO (1802-1885) francia költő, író:

Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése. …Magyarország nem halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette.”

„Hungary is the Nation of heroes, Germany represents virtue, France represents libery, Italy represents glory among the nations of the world. Hungary is the incarnation of valour”

 

SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:

A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni.”

 

N. ERBERSBERG (1840):

Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan került minden közönségest, kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot.”

„The structure of the Hungarian language is such that it appears that linguists could have created it with the purpose of incorporating in it every rule, conciseness, melody and clarity and besides all this it avoided any commonness, difficulty in pronunciation and irregularities.”

„Die Struktur des Ungarischen erscheint mir so, als sei sie von einer Versammlung von Linguisten entwickelt worden, damit die Sprache alles Wichtige enthalte – Regelhaftigkeit, Dichte, Klarheit und Harmonie.”

 

FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes:

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

 

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) angol író:

Őszintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal… Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna.”

„After studying the Hungarian language for years, I can confidently conclude that had Hungarian been my mother tongue, it would have been more precious. Simply because through this extraordinary, ancient and powerful language it is possible to precisely describe the tiniest differences and the most secretive tremors of emotions.”

 

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író – Párizs, 1957 októbere:

„… A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. …A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. …A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.”

„…The Hungarian blood is such a treasure of Europe and freedom, that we must save every drop of it. …Upon this anniversary of liberty I wish with all my heart, that the silent resistance of the Hungarian people would carry on, strengthen itself, so that as an echo of a cry coming from all directions, would achieve in world opinion a boycott against the aggressors. And even if this world opinion is too weak and selfish to bring justice to this martyr nation, if our voice is too weak, I wish that the Hungarian resistance would hold out until the conter-revolutionary regimes of the East crumbles beneath the weight of their own lies and contradictions. …The conquered and bound Hungary has done more for freedom than any other nation in these past 20 years. For this historical lesson to be heard by the blind and deaf West, much Hungarian blood had to be spilled – and this torrent of blood is now drying up in the memory of the public.”

 

ISMAIL GALAAL (1914-1980) szomál költő:

Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak.”

„In the deserts of East Africa, by the camp-fires of camel-caravans, some tribes (who have heardly even heard of Europe), sing with reverence songs of the Hungarian revolution.

 

ISAAC ASIMOV (1920-1992) scifi író:

Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.”

„A persistent rumor has circulates in the USA: There are two intelligent races living on the surface of planet Earth: the standard people and the hungarians”

 

HELMUT KOHL német konzervativ politikus, kancellár 1982-1998-ig:

A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki.”

„Hungary was where the first stone was removed from the Berlin Wall.”

 

KRANTZ S. GROVER (1931-2002) amerikai antropológus:

A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet… átmeneti kőkori nyelvnek tartom, mely megelőzi az újkőkor kezdetét… a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb…”

„The dating of the ancient hungarian language is very surprising. I personally think that this is the original language from the stone age and it has predates even the start of the neolitis age languages… clearly, from all of the presently known languages the hungarian is the most ancient.”

 

HANS KUITERT – De Telegraaf (2001):

A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és – néhány palesztin számára – Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.

A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel-díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese – az emberiség krémje.”

„Nationalism is often seen with disapproval in the world: it implies superiority of a certain people with regards to others, and such unpleasant names are associated with it like Hitler’s, Milocevic’s – and to certain Palestinians – Sharon’s. Hungarian nationalism however is of a totally different nature, a harmless phenomenon. Hungarian nationalism obviously came from Mars.

From Mars, the fourth planet of our Solar system, where NASA launched a probe in April, although I believe it would have been easier to send a Concorde-jet to Budapest. For Hungary is like Mars on Earth, and Hungarians are as if they were Martian: they are leading minds in computer technology, brilliant scientists who win Nobel Prizes, outstanding matematicians. So if the story is true – they are the crem de la creme of humanity.”

 

NICHOLAS LEZARD – The Guardien (2004):

A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli-faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el őket.”

„Hungarians are not actually native earthlings, but a super-intelligent extra-terrestrial race which has managed to blend in with humanity, only giving themselves away by the genius of their works and the absolute impenetrability of their language.”

 

ARNALDO DANTE MARIANACCI, az Olasz Kultúrintézet igazgatója (2006):

„…a magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad nem vesz el senkitől. Míg más országokban a nép formálja a nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen behatolni és idegen kifejezéseket ráerőltetni…”

 

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája 2007-ben:

Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni.”

 

JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 2009. augusztus 20-án:

Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni.”

 

BILL JAMIESON (1945-) – Scotland on Sunday (2012. január 15-én):

„…Nyugati nemzet régóta nem hozott létre ilyen feddhetetlen kulturális és szellemi tartalmú és lenyűgöző morális értékű dokumentumot. A 21. század erkölcsi sivatagában megdöbbentő lehet szembesülni a hagyományos értékek, hazafias hozzáállás és az igazi szabadság tiszteletének ilyen drágakövével. Nem csoda, hogy Brüsszel és Washington erőszakkal vissza akarják vonatni: olvassanak egy kis magyar történelmet, mielőtt ilyen hiábavaló próbálkozásba fognának.”

„…it is a long time since any western nation produced a document of such intellectual and cultural integrity, moral worth and wholly admirable quality. In the moral desert of 21st-century Europe, it is startling to find this gem of traditional values, patriotic assertion and respect for genuine freedom. Naturally, Brussels and Obama-occupied Washington are anxious to force its repeal: they should read some Hungarian history before embarking on such a futile confrontation.”

Forrás: Magyar Megmaradásért

Tovább

Claudia Zimmermann

Börtönt Merkelnek!

Ha ez igaz, minimum börtönbe kellene záratni Merkelt, és a komplett EU vezetőséget! Romba döntik Európát. Keletről jött népek kezére játsszák a mi kis Európánkat…

A migránsok, és az afrikai, távol-kelti csürhe hamarosan az egész kontinensünket bekebelezi.

Nincs visszaút, egyre csak özönlenek, gyilkolnak, erőszakoskodnak az európai lányokkal és nőkkel, és vegzálják az embereket. Ahová betelepednek, ott hamar megváltoztatják a környezetüket, és ugyanolyanná alakítják, mint azok a helyek, ahonnan “elmenekültek”.

A német közszolgálati médium munkatársa megelégelte azt, ami a német médiában folyik, de egész Európa-szerte jellemző minden más országra Magyarország kivételével.

Claudia Zimmermannt azonban ezért “cserébe” ellehetetlenítették. Kirúgták állásából, nem kap munkát a médiában, szinte megbélyegezték. Pedig korábban a WRD-nek dolgozott, ez egy kormánypárti médiumokat tömörítő médium.

Elmondta, hogy őrületes megbotránkoztató dolgok zajlanak a német médiában migráns ügyben. Csak a bevándorlást éltető dolgokat írhatták meg, ezekre kaptak engedélyt felsőbb utasításra.

Nem volt helye kritizálásnak. A bevándorlókat nem lehetett vegzálni, sem rossz szavakkal illetni. A propagandának folynia kellett, még akkor is, ha mindenki tudta: a nép teljesen mást gondol az egészről, és nő a migráns ellenesség.

A Merkel-párti WDR különösen az újévi, Kölnben történt tömeges migránserőszakolás után ingott meg, a médium ekkor fel is vette a kapcsolatot Zimmermannal, aki egy élő közvetítés során osztotta meg véleményét a migránsokról. Az újságírónőnek ekkor lett végleg elege, és kitálalt.

Sok médiában óriási támogatottsága volt Merkel menekült politikájának, mely már akkor is omladozóban volt.

Aki mégis megpróbált szólni, vagy mélyebbre ásni, azt félreállították az útból.

“Fentről gyakorolják ránk a nyomást. A kellemetlen témákat egyszerűen nem okézzák le. Egy újságíró nem beszélhet ilyen témákról.” – mesélte.

Az újságírónőt bojkottálni kezdte a munkahelye, témáit más WDR-dolgozó kapta meg feldolgozásra, de itt még nincs vége.

“A WDR-ben azt kérték a dolgozóktól, hogy ne legyenek kapcsolatban velem, ne is beszéljenek velem.” – tette hozzá.

Elképesztő, mi folyik a német médiában, de világszerte Európában is. A migránsokat éltetik, holott senki nem veszi észre, hogy lerabolják a fél kontinenst, és tönkre teszik mindazt, amiért az európai emberek harcoltak és megküzdöttek, dolgoztak.

A liberális nyomás egyes országokban olyan hatalmas, hogy például Svédországba nem akartak beengedni egy magyar lányt, elutasítva kérelmét, annak ellenére, hogy a magyar állam kezeskedett volna érte.

Ellenben tonnaszámra fogadnak be migránsokat, és megpróbálják – ezt figyeld – INTEGRÁLNI őket a társadalomba…

Megőrült volna-e a világ? Ha csak a fele igaz ezeknek a dolgoknak, és márpedig igazak, akkor az EU vezetőségének, főleg Angela Merkellel az élen nemcsak, hogy távozniuk kellene, de börtönbüntetést lehetne kiszabni rájuk.

Hiszen romba döntik Európát. Keletről jött népek kezére játszották a mi kis Európánkat…

Forrás: Világlátó info

Admin: Nyugaton azt szajkózzák, hogy Magyarországon nincs szólásszabadság! Németországban “zájzár” van, mégsem kritizálja ezt a módit a liberális sajtó! Mint mindig: csak és kizárólag a magyarok a bűnösök! A szemükben maradjunk is azok, én büszke vagyok rá! (Ameddig tehetem..)

Nyitókép: Claudia Zimmermann

Tovább

Eva_Maria_Barki (490x260)

Dr. Eva Maria Barkit autóbaleset érte

A Magyarországért rendszeresen kiálló, Ausztriában élő nemzetközi jogászt autóbaleset érte!

Tisztelt Mindenki!
Aki nem tudná, Dr. Eva Maria Baskit elütötte egy autó.
A műtét után jól van. A Baleset lehet akár “VÉLETLEN”  is! (mint székely-magyar jogvédő.)
-szalontay-
Feladó: Dr. Eva Maria Barki <barki@lawvie.at>
Dátum: 2017. szeptember 28. 23:39
Tárgy: Köszönet
Címzett:Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar Barátaim!Ezúton szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik az autóbalesetem után érdeklődtek, kifejezték jókívánságukat és imádkoztak értem. Több őrangyalom volt, mert  a szörnyű elgázolás ellenére „csak“ a vállam törött el és a combom ,amin átment az autó kereke csodával határos módon nem törött el, hanem  egy óriási hematóma miatt azt is operálni kellett. A két műtét most hétfőn  nagyon sikeresen megtörtént   a bécsi Egyetemi Baleseti Klinikán, jól vagyok, az irodában vagyok és kezdek ismét dolgozni.

A több oldalról felmerült gyanúsításról azt kell mondanom, hogy eddig még nem tudtam betekinteni a rendőrségi aktába, úgyhogy nem is tudom ki volt a tettes és mit mondott a meghallgatáson.  Minden előzetes gyanú felelőtlenség  lenne.

Nagyon örülök,hogy viszonylag jól jöttem ki és mindenkinek még egyszer nagyon köszönöm az együttérzést.

​c​

Szívélyes üdvözlettel

Éva Maria Barki

Forrás: Magyar Megmaradásért e-mail

Nyitókép: Dr. Eva Maria Barki

Tovább

Castelnuovo di Porto, 2016. március 24.
Ferenc pápa megcsókolja egy férfi lábfejét az utolsó vacsorára emlékezõ nagycsütörtöki mise alkalmával tartott lábmosás szertartáson a Rómától harminc kilométerre levõ Castelnuovo di Porto menekülttáborában 2016. március 24-én. A katolikus egyházfõ a rituálé során tizenegy menekültnek - köztük muzulmánoknak, kopt keresztényeknek és egy hindunak -, valamint egy táborban dolgozó önkéntesnek mosta meg a lábát. (MTI/AP pool/L'Osservatore Romano)

A Muszlim Távirati Iroda jelenti Rómából:

Feri pápa (akit egy korábbi rendelete nyomán csak így szabad szólítani) ramadáni üzenetében bejelentette, hogy visszamenőleges hatállyal kiközösíti az Egyházból Szalkai László néhai esztergomi és Tomori Pál kalocsai érseket, valamint Perényi Ferenc váradi, Móré Fülöp pécsi, Paksi Balázs győri, Csáholi Ferenc csanádi, Palinai György boszniai püspököket, az 1526. augusztus 29. napján lezajlott mohácsi pogromban vitt vállalhatatlan szerepük miatt. Mint az köztudott – mutatott rá a pápa – a xenofób Tomori mint fővezér, arra izgatta Lajost, a fiatal királyt, hogy csoportosan rontsanak rá a mohamedán menekültekre, és tettleg is bántalmazzák őket, ahelyett, hogy inkább azt szorgalmazta volna, hogy minden plébánia fogadjon be egy janicsárt. Főpaptársai nemcsak hogy egyetértettek a kalocsai érsek rasszista kijelentésével, de az erőszakos cselekményekben is részt vettek, számos ártatlan migráns (köztük rengeteg nő és gyermek!!!) halálát okozva. A pápa kitért arra is, hogy a szintén súlyosan idegengyűlölő Hunyadi János és bűntársa, Kapisztrán János kiközösítése (utóbbi kanonizációját néhány éve vonták vissza) is folyamatban van, de addig is rendeletben tiltotta meg a déli harangszót, amely súlyosan sérti a mohamedánok érzékenységét. Egyúttal a mohácsi csata évfordulóját a tolerancia és a megbékélés ünnepévé nyilvánította, amikor is a türelem és a nyitottság diadalt aratott a bigottság és a kirekesztés fölött. A fentiek szellemében a pápa az Egyházi Törvénykönyv módosítását is kilátásba helyezte, mivel szerinte súlyosan kirekesztő, hogy csak katolikus lehet pápa, noha köztudott, hogy minden vallás egyenlő, különösen az iszlám. Feri pápa döntését közleményben üdvözölte a római főmufti és a főrabbi is. Fatima Merkel, a berlini pasa 14. háremhölgye és szóvivője szintén majd kiugrott a csadorból a remek hír hallatán, s éppen Mekkában tartózkodó ura nevében is üdvözölte a pápa bejelentését.

Forrás: olvasónktól

Admin: Ha így megy tovább, a fentiek akár valósággá is válhatnak!

Tovább

Só

Kapaszkodj meg! Mutatjuk mi derült ki a sóról!

Most már komolyan mondjuk, azt sem tudjuk mit higgyünk el a sóról.

Egyszer annyira károsnak állítják be hogy az elképesztő, aztán meg az élet megmentőjének. Nagyszüleink füstölt szalonnájához sonkájához elképesztő mennyiségben használták,mégsem volt ennyi érrendszeri megbetegedés. Na mindegy is, egy most végzett kutatás amit 8 évig teszteltek elképesztő eredményeket hozott a sóval kapcsolatban. A kutatást a löweni egyetem kutatói végezték. Ennek során 3 981 felnőtt embert vizsgáltak, szívbetegségben senki sem szenvedett közülük. Azoknál, akik táplálkozásuk során több sót fogyasztottak, magasabb volt a vizelet nátrium szintje. A 8 éves után-követés az alábbi eredményeket mutatta a halálozás és a vizelet nátrium tartalmának relációjában:

50 haláleset az alacsony nátrium szintű csoportban (vizelet nátrium tartalma)
24 haláleset a közepes nátrium szintű csoportban
10 haláleset a magas nátrium szintű csoportban

A szív-, és érrendszeri halálozás sokkal magasabb volt abban a csoportban, ahol a legalacsonyabb volt a vizelet nátrium szintje. Ami azt jelenti hogy nemhogy káros de hasznos az emberi szervezetnek.

Az eredmény egyértelműen arra utal, hogy a kevesebb só fogyasztás nem csökkenti a szív-, és érrendszeri eredetű megbetegedések kialakulását az embereknél.Vajon maga az egészségügyi elemzők kutatók valóban tisztában vannak vele mi is káros az emberi szervezetnek? Mert a sóval kapcsolatban már évtizedek óta megy a riogatás.

Forrás: Nethír

Admin: Tudomásunk szerint az emberi szervezetben keringő vér 0,9% -a nátriumklorid (NaCl), testünk összesen 80-100 grammot tartalmaz ebből a sóból.  Az infúziókban is alkalmazott legegyszerűbb emlős Ringer-oldat az alábbi összetételben tartalmaz sókat: 8,6 gramm/liter nátrium klorid (NaCl), 0,3 gramm/liter kálium klorid (KCl), 0,33 gramm/liter kalcium klorid (CaCl). Az emberi szervezetben – különösen izzadással járó körülmények között – létfontosságú a nátrium klorid pótlása. Kormányzati előírás miatt gyermekeink a szülők által kifizetett ellátás során, aránytalanul kevés konyhasóhoz (itt NaCl -dot értek!) jutnak, cserébe sokszor az ebédjük nagy része megmarad. Szintén a kormányzat vezette be az un. csipsz adót, mely szerintük a sóbevitelt igyekezett csökkenteni, ezzel is “egészségesebbé” téve minket! Azzal persze nem törődtek, hogy a boltokban, és főleg a nagy tételekben kapható konyhasó kálium tartalma, ma már jócskán meghaladja az egészséges, kb 3% szintet a NaCl -hoz viszonyítva, különösen azok, melyek jódozott sóként kerülnek forgalomba, hiszen az még kálium jodidot is tartalmaz! Gyakorlatilag káliummal mérgeznek minket! Mióta több megjelent írás kifogásolja a konyhasó magas kálium arányát és ezzel szervezetünkre gyakorolt káros hatását, cserébe a jó-egynéhány konyhasó csomagolásáról hiányzik az összetételének feltüntetése! Még nem olvastam arról, hogy a NÉBIH vizsgálta volna a kereskedelemben kapható konyhasókat, de a sót tartalmazó élelmiszerekben használt sófélék arányát sem! Ha megtennék, kevésbé fogyna a magyar! De nem ez a cél!!!

Tudomásul kell venni: a megfelelő összetételű konyhasó igenis egészséges! A só fogyasztását nem lehet túlzásba vinni, ugyanis az magas folyadékbevitel következményével jár együtt, ezért a fölös NaCl mennyiség a vizelettel távozik. (A kálium a vastagbélen keresztül űrül ki.) A magas káliumtartalmú sóbevitel, különösen egyes zöldségek (pl. paradicsom), gyümölcs (pl. banán) fogyasztásával, veseproblémákat okozhat.

Tovább

Hajdúszoboszló 'Pezsgő' fürdő

Hajdúszoboszló, ahol semmi sem a vendéglátásról szól, csak a lenyúlásról

A legnagyobb forróságban egy hetet töltöttünk el Hajdúszoboszlón. Az ott tapasztaltak, dacára a fürdő hatalmas bel- és külföldi reklámkampányának, igencsak vegyesek, leginkább negatívak.

A Hungarospa Hajdúszoboszló, Európa legnagyobb fürdőkomplexumába a felnőtt belépődíj napi 2400.- Ft/fő. A megváltott jegyen azonnal olvashatod, hogy az mindössze egyszeri belépésre hatalmaz fel, ám ha a felirat elkerülné figyelmedet, akkor sem tudsz azzal ismételten belépni, mert a kapunál gondos kezek elveszik azt, – annak ellenére, hogy minden beléptető vonalkód leolvasóval van ellátva – és a jegyedet portások tartják a gép alá, majd megsemmisítik. Vagyis elvárják tőled: ha rövid időre kimész a városba, de visszajönnél, váltsd meg újra a belépődet! A fürdő területe tényleg hatalmas – kb. 30 hektár – így első dolgod tájékozódni a főbejárat közelében kihelyezett térképről, mégis melyik medencét hol találsz meg? Mi gyógymedencét kerestünk azon, de meglepetésünkre ilyen se magyarul, se idegen nyelven ott nem volt feltüntetve. Mivel mégis csak Magyarországon vagyunk, hát érdeklődünk egy fürdőmesternek öltözött, feltehetően diákmunkástól. Mondani sem kell, nem tudott pontos felvilágosítást adni, de legalább megjegyezte, hogy a „Pezsgő” medence lehet talán az. Láss csodát, az tényleg gyógyvizű volt, bár a színén kívül semmilyen felirat, figyelmeztetés, stb. nem utalt arra a sekély-vizű bejárat felől, csak a büfék felé eső oldalon volt kitéve a tábla, „ 14 év alatt nem ajánlott”, vagyis ott, ahol alig-alig lép valaki a medencébe! Ezt mi is csak másnap fedeztük fel! Sokáig azt hittük, ez az egyetlen külső téri gyógyvizű medence a maga kb. 25×25 méteres felületével, benne egynéhány-száz emberrel. Később felfedeztük, hogy a „Gyógyfürdő” épületei között van még gyógyfürdésre lehetőség. Szerencsénkre ezt jól titkolják, mert viszonylag kevesen vannak ott.

A különböző medencék és a köztük levő tér, tele emberekkel, a járdákon közlekedni szinte lehetetlen. Hétköznapokon főleg románok, lengyelek és szlovákok töltik meg a fürdőt, magyar szót alig hallani. Hétfőtől péntekig a magyarok arányát, a kb. 20000 emberből 10% alattira lehet becsülni, ami hétvégén sem nagyon haladja meg a 15% -ot. Lehet, még így is túlszámolom magam, mert Erdélyből és a Felvidékről jövők nagy része szintén magyarul beszél. Ilyen tömeg láttán nem csoda, hogy pokrócodat leteríteni sem tudod a fűre, egyfelől azért mert ha nem nyitásra jöttél már nincs talpalatnyi hely sem, másfelől azért mert legtöbb helyen kikopott füvet, mondhatnám, földet találsz. Élmény lehet egy hirtelen jött zápor esetén, a sárból menekíteni ki a cuccaidat! A fürdő területén elég kevés mellékhelyiség található, cserébe azok is koszosak. A női WC –ben a párom elolvasta délután 17:30 –kor a takarítás jelenléti ívét: utolsó takarítás 11:30! Hozzáteszem, a férfi WC –k sem különbek! Egy hét alatt nem találtam olyan piszoárt, melynél az automatikus vízöblítés minden használat után megtörtént volna, így nem csoda, hogy elég kellemetlen szagok terjengnek időnként! Úgy tűnik, Európa legnagyobb fürdőjében nincs pénz taposás álló fű telepítésére, a mellékhelyiségek tisztítására, de főállású dolgozókra sem, holott a napi bevételt úgy 50 millió Ft. feletti összegre lehet becsülni főszezonban! Ugyanis a 2400.- Ft. –os jegyeden kívül külön kell megvenni a belépőjegyet az aquaparkba, az uszodába, a fedett élményfürdőbe. Ha egy kétgyermekes család pl. az aquapark csúszdáihoz is megváltja a belépőket, (mivel gyermekét nem akarja ott magára hagyni) a napi belépőjegyek összes ára akár a 20000.- Ft-ot is meghaladhatja!  És akkor még nem ittak, nem ettek semmit!

Jól láthatóan a fürdő spórol a dolgozók létszámának tekintetében is! A pénztárakban, beléptetőknél, sőt a medencék szélén is diákmunkásokat foglalkoztatnak leginkább! Csak olyan medencéknél vannak (feltehetően) állandó dolgozók, ahol fokozottak a biztonsági követelmények. De azokon a helyeken is egy fürdőmester jut több száz emberre! Nem csoda, ha azt látod, legalább 8-10, 14 év alatti gyermek (köztük 6-8 évesek!) fürdik egyidejűleg a gyógymedencében, a fürdőmester legnagyobb igyekezete ellenére! Mivel a tájékoztató táblák is hiányosak, nem csak a felelőtlen szülőket kell okolni ezért, hanem a fürdő vezetését is. Balesetek napi szinten vannak, hiszen ilyen kevés személyzettel képtelenség mindent – csúszdák esetében még a védőfelszerelés használatát is – ellenőrizni! Egy 16 év körüli kislány pl. mentőre várt, mert a nagy-sebességű csúszdán nem használt védőfelszerelést és végbelébe nagy mennyiségű víz került.

A Hungarospa kiépített hangosbeszélő hálózattal rendelkezik. De minek? Tájékoztatás az nincs, sem a medencékkel kapcsolatban, sem pl. Hajdúszoboszló aznapi programjairól, sem a fürdő nyitva tartásáról. Jellemző, hogy az M1 csatornának nyilatkozik egy testesebb nő augusztus 03. –án kora délelőtt a hajdúszoboszlói fürdőről, és elmondja, mától ők is meghosszabbított nyitva tartással várják vendégeiket a forróságra való tekintettel. Persze a hangosbeszélő ezt sem mondja be,- másnap sem – így mindenki igyekszik elhagyni a területet a pénztárnál kiírt időpontig 19:30 –ig. Más kérdés, hogy a meghosszabbított nyitvatartás mindössze fél órát jelent! Máshol keddtől és nem csütörtöktől, minimum egy órával tartanak tovább nyitva, de Hajdúszoboszló ebből a szempontból is „különb”! Több mint öt perces M1 csatornán lebonyolított Hungarospa Hajdúszoboszló reklámja után, amit interjúnak álcáznak, ezt érdemli a fürdő vendége! Javasoljuk legközelebb csak egyetlen perccel növeljék meg a nyitvatartást, hiszen már akkor is nyújtott üzemidőről beszélhetnek! (Az is megdöbbentő, kilépéskor a kapuőrök még a nyújtott nyitvatartásról sem tudtak semmit!) Egyik alkalommal egy nagyon ifjú hangú nő – részben nevetve – bemondja, hogy a 2. számú gyermekmedencénél elveszett egy kék fürdőruhás, kétéves gyerek. Csak magyarul közli, miközben a „vendégek” több mint 80% -a külföldi! Csoda, hogy mégis megtalálták.

Plakáton hirdetik, hogy pénteken és szombaton éjszakai fürdőzésre van lehetőség 21:00-24:00 óráig, közben műsor- és vele együtt tánc is lesz. A plakáton a gyógyvizes (Pezsgő) medence képe! Gondoljuk ott a helyünk, legalább most majd nem érezzük úgy magunkat, mintha szardíniás dobozban állnánk, hiszen várhatóan kevesebben lesznek, mint nappal! Megváltjuk a jegyet – 1500.- Ft/fő – és bemegyünk. A Pezsgőnek nevezett medencét akkor engedik le, fürödni ott nem lehet! A többi gyógymedence persze zárva! A Hortobágyi tűz miatt más vízfelületeket jobban ellepte a pernye, mint a gyógyvizűt, de a klórszagú sportmedencékből persze nem engedik le a vizet, így bemenni csak azokba lehet. Cserébe „természetesen” műsor sincs, mindössze valami irdatlan gépzene árad a hangszórókból, közben lézer képeket vetítenek a falra. Lehetünk úgy 600-800 fő között, az érdeklődők 90% -a 30 éven aluli, de leginkább húsz körüli. Egyetlen pár sem táncol, sőt egyetlen egy ember sem csápol, mert ilyen, zenének nevezett valamire, még azt sem lehet!  A gépzenét is abbahagyják 23:30 –kor. Csalódva távozunk. Nem is tudom miért érezzük úgy, átvágtak minket! Számoljunk kicsit! A fürdő 8:00 -kor nyit, és hosszabbított nyitvatartással 20:00 óráig van nyitva. Akkor egy óra használat 200.- Ft/fő. Éjszaka csak három óra a nyitvatartás, sok medencét, köztük a gyógyvizeseket, nem lehet használni, de egy óra fürdőzés 500.- Ft/fő! A reklám ellenére műsor nincs, tánc pláne, sőt valódi zene is csak álmodban! Vajon mitől érezzük úgy, hogy hülyének nézik és lenyúlják az embert?

Nappal a strand területén számtalan vendéglő, büfé működik, de nagy részük olyan árakkal kínálja ételeit, italait, hogy az ember csak les, mint a moziban! Mint megtudjuk, ennek oka az, hogy a fürdő tetemes helypénzt kér a működtetésért cserébe! El kell ismerni, lehet találni korrekt árakkal dolgozó egységeket is, de ez olyan gyakorisággal bír, mint amilyen gyakran fehér holló repül a légben! Megkívánjuk a 40-50 literes bográcsokban kínált pörkölt-félék egyikét, mert jól néz ki. Estére már hasfájásra panaszkodunk! Másnap, zárás előtt végignézzük a két helyen is fellelhető bográcsokat, szinte mindegyik legalább félig van, vendég már nem áll előttük! Következtetés: ezeket így nem lehet hűtőben tárolni, tehát vélhetően a következő nap, éjszakai hűtés nélkül értékesítik tartalmukat! Másnap a biztonságosnak vélt Halászcsárdában sülőt és tintahalat kérünk. Az utóbbi nagyon kérdéses, hogy mi valójában, mert a panírból kibontva, kinézetre tizedmilliméterre egyforma kör keresztmetszetű gyűrűforma, melynek íze sem hasonlít az Adrián kapható tintahalhoz, inkább valami tésztaféléhez! Nem merem mondani páromnak – aki ezt az ételt kérte – nagy valószínűséggel ez a „tintahal” a waxy kukorica amilopektin keményítőjéből készült. A “hal” áttetszősége is erre utal. Tehát ennek a „tintahalkarikának” annyi köze van a tengeri halhoz, hogy egyes vidékeinken a kukoricát is tengerinek nevezik! Egy fürdőhelyen, ami leginkább fogy, az a csapolt sör. Mindegy milyet kérsz, az ízük és áruk ugyanaz 490.- Ft/ korsó! Vélhetően valahol a közelben működik egy házi sörfőzde, melynek termékét más – más márkás sör néven árusítják itt! Kivételt képez egy vendéglő, ahol a valódi Borsodi sört, 350.- Ft/korsó adják! Ez legalább korrekt ár!

Megjegyzem: érdeklődésemre közölték, hogy Hajdúszoboszló városa 50%-ban tulajdonosa a fürdőnek! Talán a polgármesteri hivatal többet tehetne a fürdő és a város hírnevének megőrzése érdekében, de befolyt pénz nagyobb jelentőséggel bírhat számukra, mint a vendéglátás szépsége ! Mi egy hétig, de valójában kétszer voltunk ott: először és utoljára! Sokan vannak, akik ugyanígy gondolkoznak!

A város vendéglátó helyei sem különbek, néhány kivétellel. Igaz, szinte mindenütt esténként zene szól, táncolni is lehet, de a csalódások sora itt is utolér! Egyik este bemegyünk a Hotel Aurum (Arany Szálloda) sétáló utcára nyíló kerthelyiségébe, mert jó a zene, igaz vendég az alig van ott. Talán az asztalok harmada, ha foglalt. Két pincér felnyírt hajjal, de kb. nyulat lehetne velük dobni, olyan bunkók! Úgy állnak a vendég elé, hogy látszik rajtuk: mi a fenének jöttél be? Mindegy, italt kérünk, táncolunk. Záróra táján rendezném a számlát, de meg nem kérdeznék mivel. Kihozzák a blokkot, kártyával fizetnék, de közlik: későn szóltam, azzal már nem lehet! Fizetek készpénzzel és elmegyünk, de kíváncsiságból másnap is ott vagyunk, mert bujkál bennünk a kisördög. Most előre szólok, kártyával kívánom a számlát kiegyenlíteni. Őrült kavarodás, telefonálgatás. Végre kijön a Hotel Aurum recepciósa és közli, kártyával itt nem lehet fizetni, mert előtte regisztrálni kell a szálloda portáján! Mi van? Már csak azért is belemegyek a dologba, mert hajt a kíváncsiság. Kb. 5-8 perc a szálloda portáján, mire kiállít egy A4 (géppapír) méretű számlát, névre, lakcímre szólóan!

Számla Hajdúszoboszló 3a

Ilyet még úgysem láttam vendéglátóhelyen! Mondom neki, ha ez az arany hotel, milyen lehet az ezüst? (Ugyanis van Szoboszlón Hotel Silver is.) Irul-pirul, közben mentegetőzik, hogy a vezetőségtől régen kérnek már egy terminált, de mindig elutasítják a kérést! Vajon csodálkoznak, hogy alig van vendégük, mikor minden más szórakozóhely tele van? Ilyen esetekre mondják: ha nem megy a kupleráj, nem az ágyat kell lecserélni!

Hotel Ambrózia terasza: Beülünk. Egyik oldalon az italos, másikon pizzás. Pizzát kérek, de a pincér közli: az a bodega nem hozzájuk tartozik. Rendben, elmegyek a bódé elé, rendelek pizzát, párom salátafélét kér. Mondanom sem kell, nem szolgálják fel! Kérem a számlát, és látom, tételenként 10% szervizdíjat számolnak el! Egy büféként működő vendéglátó ipari egységben! Szóvá teszem, az árukiadó mentegetőzik: Ő még csak két napja van itt, és ez benne van a pénztárgépben, ha elviszed, ha itt valahol elfogyasztod, akkor is! Nekiállok kajálni, de látom papírtálcán elhelyezett legegyszerűbb szalvétákra rakták a pizzát, ami természetesen hozzáragad az ételhez! Vakard le a műanyag késsel vagy ugyanolyan villával! A salátát leöntik valami hűtetlen, romlott löttyel, hogy csak a felét lehessen megenni! Ilyen tálalás és megbuggyant valami öntet után, még szervízdíjat is számolnak fel úgy, hogy tulajdonképpen te mész el a kajáért, vagyis magadat szolgálod ki! Jellemző Hajdúszoboszlóra!

Számla Hajdúszoboszló 1Számla a salátáról, és a pizzáról.

Számla Hajdúszoboszló 2a

Számla a sörről, ugyanazon a helyen

Ha még valaki nem fedezte volna fel, az ételről és az italról szóló számlán ugyanaz az adószám szerepel! A pincérnek viszont volt képe azt állítani, semmi közük a pizzáshoz! Hajrá Hajdúszoboszló! Így kell lenyúlni a vendéget!

Igazságtalan lennék, ha két éttermet nem dicsérnék meg. Az egyik a Kemencés csárda, ami ugyan nem a legolcsóbb, de a pincérek minden kívánságodat lesik, udvariasak, előzékenyek! Igaz, az idős tulaj mindent ellenőriz! És csodák csodájára, mindezért 5% szervizdíjat számolnak fel, egy egyszerű büfé 10 %-ával szemben! A másik a Hotel Járja Mátyás király sétányra nyíló kerthelyisége. A pincéreket csak dicsérni lehet!  Az étel kiváló, bőséges és hajdúszoboszlói viszonylatban mindenképpen értékarányos! Nem lehet eltekinteni attól, hogy az ember megemlítse: egy kétszemélyes tál 3700.- Ft! És azt egy átlagalkatú pár elfogyasztani sem győzi! Fogyasztásodért cserébe változatos, jó zenét is kapsz minden nap, bár táncra elég szűkös hely biztosított csak. Ezt az éttermet csak ajánlani lehet mindenkinek! Ide érdemes betérni!

Végül a szállásról: Az Ilona apartman 2 –ben foglaltunk helyet, mely szépen elrendezett jól felszerelt apartman. Kérdezték mikor érkezünk, válaszként közöltük délután 2-3 óra között, mint ahogy az általában a szálláshelyeken ildomos. Már az érkezéskor ki kellett fizetni a teljes összeget az idegenforgalmi adóval együtt, ami egy kicsit meglepő volt, hiszen az ember soha nem tudhatja nem jön-e közbe valami! Minden rendben volt a távozásunkat megelőző nap estjéig. Ekkor Ilona közölte, hogy reggel 8 órakor, de legkésőbb 9 –kor (ezt nyomatékkal többször is megismételte) el kell hagyni az apartmant, mert az ő vendégei korábban szeretnek érkezni és takarítaniuk kell! Mondjuk ezt ki nem sz@rja le? (Általában a szállásokat 10-11 óra között kell elhagyni.) Érkezzenek akkor, mint mi is tettük! Végül is ¾ 9 –kor elmegyünk – szokásunk ellenére a reggelizésre használt edények elmosogatása nélkül, melyre nem volt már idő – de előttünk még két vendég család is távozott, feltehetően ők is ugyanazt az utasítást kapták, mint mi! Látszott rajtuk, úgy mentek el, mint akiket orrba vágtak. Ilona azonosult Hajdúszoboszló mentalitásával, csak a pénzre hajt! Amúgy a régi idők Jutasi őrmesterének is beállhatna, inkább, mint vendéglátónak! Vele szemben férje viszont rendkívül udvarias, előzékeny, de láthatóan családon belül elnyomott ember! Talán a vendéglátást mégis neki kellene irányítani, mert akkor panaszra semmi ok sem lenne!

Összefoglalva: Senkinek nem ajánljuk Hajdúszoboszlót, legalábbis főszezonban nem! Sokkal többet kap az ember a pénzéért, pl. Bükfürdőn, Tamásiban, vagy Mezőkövesden, stb. Nem szabad bedőlni a reklámjainak, a plakátjainak! Hajdúszoboszló nem ismeri a vendéglátást, csak és kizárólag a pénzedet akarja, de azt bármi áron! Mára már lecsökkent a magyar vendégek száma! Ha így folytatják, lassan a külföldiek is el fognak tűnni!

Madarász László

Admin: Várjuk az illetékesek hozzászólását is!!!

 

Tovább

Osztály

Lovassy gimnázium 45. évi érettségi találkozója elé

Talán másodikban az év elején történt az alábbi eset:

 

Becsengetnek. Biológia óra lenne, de Marci késik. Az osztályban zsibongás, viháncolás megszokott hangjai. Ám váratlanul kivágódik az ajtó, és feldúltan beviharzik a terembe Marci! Azonnal látni rajta, hogy éjszaka otthon nem volt semmi, ezért azt pótolandó, itt ma vér folyik! Az osztály érzi, mit érzi, tudja ezt! Herbert von Karajan nem tud így vezényelni, varázsütésre csend lesz. Így jól hallható, hogy a hátsó felső sarokban ténykedő pók, éppen zsákmányt fogott. Marci bevágódik a székbe, és ugyanazon lendülettel felcsapja az osztálynaplót!

– Naaa…, Kovács!

Tibink arcáról lefagy a megszokott mosoly, tisztán hallható, amint az ereiben megfagyott vérplazmák egymáshoz súrolódnak. Nekiveselkedik, hogy felálljon, de közben Marci tovább lapoz.

– Áááá…, a Lennert!

A megszólított arcából kiszáll az összes vér, utolsó erejével azért még belenéz a biológia könyvbe. Felesleges manőver, mert a lapozás tovább tart.

– Madarász! Na jöjjön!

Inkább a vágóhidat választanám, ha lehetne, de most nincs választásom, itt és most menni kell a táblához. Összeszedem minden erőmet, valahogy majd csak kivonszolom magam. Úgy egy életen át tarthat, míg elérem a dobogót, de kint vagyok. Közben hallom, ahogy Lennert halkan súgja:

– Gyerekek! Ezt megúsztam, ma nem készültem!

Marci, arcán kaján vigyorral, mint amikor az oroszlán elkapja a nyulat, mondja:

– Na, meséljen nekünk a bakteriofágokról!

Kis megkönnyebbülés, mert véletlenül átolvastam az anyagot, és valami csoda folytán az előző órán odafigyeltem az előadóra. Belekezdek, de még nem sejtem, Marci nem éri be ennyivel.

-A bakteriofág a baktériumokat pusztítja, illetve megfertőzi azokat. Méretét tekintve talán akkora, mint a vírus, ponto….

– Ha nem akkora, mint a vírus, akkor talán elefánt! Üvölt fel Marci, belém fojtva a pontosításra tett igyekezetemet. Egy szemvillanás alatt azt is elfelejtem, amit tudok, így elhallgatok.

– Na, hogy is van ez? Teszi fel a kérdést, de már az osztálynak. – Akkor elefánt, vagy mi a fene?

A hanghordozásra persze az osztály is leblokkol, tehát a válasz néma csend. Tisztán kivehető, amint a pók ott fent a magasban az utolsó csomókat köti áldozata lábára. Most látom, hogy a fizikusok mekkorát tévedtek, mikor azt állítják, hogy abszolút csend, csak a világűrben létezik! Ők még nem jártak a II/C –ben biológia órán! Marci nem éri be a csenddel.

– Katona! Világosítson már fel bennünket!

Józsi kelletlenül feláll, közben a többiek is észhez térnek, és elkezdődik a lapozgatás. Látható, Józsi súgásra vár, de az csak nem akar jönni.

– Nem tudja! Üvölt fel kedvenc osztályfőnökünk, és a nyomaték kedvéért megismétli. – Nem tudja! Józsi nem vitatkozik, talán belül igazat ad a kérdezőnek, de még mindig súgást vár.

– Üljön le! Üljön le, de azonnal! Hudddvágner! Maga mit mond erre?!

Sanyi Jelinekre néz, aki vészes gyorsasággal lapozgat, ám mivel támaszt nem talál, feláll és kivágja:

– Nincs benne a könyvben Tanár úr!

Marci végképp megvadul. Az osztályfőnöki naplóval üti az asztalt, s közben ordítja:

– Szóval maga szerint is elefánt! És az elefánt nincs benne a könyvben! Hol volt maga az előző órán? Jelinek meg hagyja abba a lapozást, mert kivágom! Nincs benne a könyvbe! Hát ilyen nincs!

Közben tovább üti a naplóval az asztalt, hogy az a veréstől már-már elsötétül. Eszembe jut, hogy oda, ahol a legjobban püföli, káliumklorát és vörösfoszfor keveréket kellene felragasztani, a legközelebbi hasonló alkalomra. A durranásra talán megnyugodna! Legalább kémiából nem panaszkodhatna ránk! Különben is, majd pont a bakteriofág méretével, esetleg nemi életével foglalkozom, mikor még az enyém sincs rendben! Eme gondolatok közepette azért valahogy megnyugszik, de még mindig mormol valamit, amit én sem értek, pedig az asztal szélénél vagyok. Majd hozzám fordul, kissé kiguvadt szemekkel.

– Folytassa, mit tud még egyáltalán!

– A bakteriofág maga is vírus, és…

Belém folytja a szót a diadalittas üvöltés. – Ááááá! Akkor mégsem elefánt?

– Nem hagyott helyesbíteni tanár úr! Kockáztatom meg az ellentmondást, és már szinte hallom az újabb csataordítást. De nem. Elmaradt. Helyette rezignáltan Hutihoz fordul, és kissé megnyugodva megjegyzi.

– Hallotta ezt Hudddddvágner? Hallotta? Tehát mégis van, aki tudja! Jegyezze meg, ha egyszer már orvos akar lenni, hogy a bakteriofág, vírus! És ezt pont a Madarásztól kell megtudnunk.

Úgy látszik ez utóbbi megállapítás jobban sértette, mint az osztály hallgatása, mert anélkül, hogy engedné a folytatást, rám néz és mondja:

– Üljön le! Majd kisvártatva: – Hármas! Ballagok a helyemre, örülve annak, hogy nem harapta le a fejem, de közben még hallom, amint maga elé mormogva mondja: – Még hogy nincs benne a könyvben!

Újra síri csend, az osztály megkövülten várja, ki lesz az újabb áldozat? Közben pókunk már nekilátott zsákmányának, legalábbis a csámcsogás erre utal. Kis lapozgatás után úgy dönt, mégsem kínoz minket, új anyagot veszünk. Pókunk érzi, az alig titkolt, felszabadult sóhajjal járó légáramlatot, és ijedtében elbújik a mennyezet repedésében!

Lejegyezte: Madarász László

Admin: Nyitóképünk illusztráció.

Tovább

Gyimóthy Gabor

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, —
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér. . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol” elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
— Elárulja kósza nesz –
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!

Firenze 1984. X. 12.

Admin: Ezért a gyönyörű versért hálás köszönet a szerzőnek! Nyitóképen a szerző. Gyimóthy Gábor életrajzi adatai és fényképének forrása: http://www.thebigebook.eu

Gyimóthy Gábor honlapja: ITT

 

Tovább

kitezh

Az amerikai diplomaták tényleg meghülyültek! Az orosz “Atlantisz” emberi jogait kérik számon!

A cikket az 1970-ben Moszkvában született Dmitrij Babics írta. Dolgozott orosz hírügynökségeknek, gyakori vendég a BBC-n, az Al-Dzsazírán, a CNN-en külpolitikai  kommentátorként.

A cikk, amit írt, példa nélküli bizonyítéka annak, hogy milyen mélységeket ért el a teljesen kretén amerikai diplomácia.

Az amerikai külügyminisztérium olyan jelentést készített, amelynek címe: „Emberkereskedelem Oroszországban”. Amerikai diplomaták írták júniusban és a célja az volt, bemutassa, milyen szörnyű az orosz koldusok és prostituáltak helyzete 2016-2017-ben.

A jelentés nagyon nekimegy az orosz kormánynak, hogy nem nyújt anyagi segítséget az orosz ortodox egyház Kitezsben lévő hajléktalan menhelyének.

Az egész Oroszország ezen röhögött. Kitezs az orosz népmesék mitikus városa, amelyik, mint az Atlantisz, eltűnt a víz alatt. A  13-ik században a mongol invázió idején . A népmesékben az ott lakók még a víz alatt is vidáman éltek. Az orosz parasztok évszázadokon át arról álmodoztak, hogy egyszer majd Kitezsben lakhatnak. Régészek soha nem jutottak a nyomára.

Jó néhány összorosz röhögési nap után az amerikai külügyminisztérium eltávolította Kitezs említését a jelentésből.

A szerző szerint lehetetlen, hogy az orosz nép ezután bármilyen bizalommal viseltessen a nyugati diplomaták  irányában.

Forrás: Lovas István blogja

Tovább

sirko

Rejtélyes a kétpúpú magyarországi halálozás (kiegészítéssel)

Kereken 27 ezer ember halt meg az év első hónapjaiban. A KSH szerint az adatokért az influenza a felelős, más szakemberek szerint viszont a hazai lakosság egészségi állapota folyamatosan romlik – írja a Népszava.

Riasztóan megugrott a honi halálozás az év első hónapjaiban – derült ki a KSH minapi jelentéséből: januárban 26, februárban 23 százalékkal többen haltak meg, mint egy évvel korábban. Két évvel ezelőtt kísértetiesen hasonló jelenséget mutatott a hazai statisztika. Akkor, 2015 első két hónapjában országos átlagban 16 százalékkal volt több a halálozás. A KSH mindkét esetben az influenzajárvány hatását vélte ebben felfedezni. A konkrét okokat azonban akkor és azóta sem kutatta senki. “Miután a kormányzat nem kutatja, nem is tudjuk, hogy mi okozza az extra halálozást” – mondta a Népszavának Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos. “Epidemiológus barátaimmal már két évvel ezelőtt is megnéztük, hogy van-e összefüggés az influenza és a KSH halálozási adatai között. Még nem találtunk a kérdésre valódi választ. Önmagában a szegénység és az, hogy lassan már több mint egymillió embernek nincs háziorvosa, szintén okozhat végzetes kimenetelű betegségeket. De ha van is orvosa, akkor sem biztos, hogy megkapja valaki időben az ellátást.” A volt országos tisztifőorvossal más szakemberek is egyetértenek abban: kutatni kellene az okokat.

Maga a kormányzati értékelés mondja ki, hogy 2014-ben az ellátás javításával a halálozások 14, a népegészségügyi beavatkozásokkal további 12 százalékát lehetett volna elkerülni. Mindehhez Falus Ferenc hozzáteszi, a KSH adataiból látszik, hogy “kétpúpú” a halálozás: az egyik csúcs télre, az év elején, a másik nyárra esik. Azaz a téli hideg és a hőség sokakat elvisz. Emellett igaz lehet az influenza is, hiszen botrányosan alacsony az átoltottság, évente körülbelül a térítésmentesen biztosított másfél millió védőoltás közel felét használják csak fel, ehhez a patikában további 120-150 ezer ember vásárolja meg a vakcinát. Ez összességben is csak annyit jelent, hogy a 60 év felettieknél kívánatos 75 százalékos átoltottság helyett mindössze 20 százalék szerez védettséget.

Egészségi állapotunkon lenne mit javítanunk, ugyanis jóval korábban halunk meg, mint az uniós átlag. Ha például a 100 ezer lakosra vetített éves halálesetek számát összevetjük az uniós átlaggal, akkor azt látjuk, hogy a hazai mutató közel másfélszerese az európai átlagnak. Részletek!

Kutatni kellene az okokat – állítja határozottan Poller Imre orvos, a PX Consulting egészségügyi elemző cég vezetője is. – A kórházi halálozási adatokból feltételezhető, hogy a lakosság egészségi állapota egyre gyengébb, és mind kevésbé képes tolerálni a nagy hőingadozásokat. Ha a krónikus betegek sorsát valamilyen nem várt körülmény hirtelen megnehezíti, akkor ez a szokásosnál több halálesethez vezethet. Ilyen nem várt körülmény lehet a különösen hideg tél, a fűtetlen lakás, illetve ha esetleg romlott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés.

Megjelent: hazipatika.com

Admin:

Az “Elfogy a magyar! …” c. írásunkban mi is foglalkoztunk a rejtélyes influenza-szerű megbetegedésekkel. Kérdéseket is tettünk fel az országos tisztifőorvosnak. Az Egészségügyért Felelős Államtitkárságról érkezett a válasz, mely kérdéseinket többnyire leegyszerűsítve kezelte. Így nem kaptunk választ arra sem (lásd 5. pont): “ Sikerült-e kitenyészteni azt a baktérium/vírus/gomba/parazita törzset, ami a láz nélküli tüdőgyulladásos betegek rövid időn belüli halálához vezetett?” Falus Ferenc korábbi országos tisztiorvos és Poller Imre orvos szerint is kutatni kellene az okokat, de “Miután a kormányzat nem kutatja, nem is tudjuk, hogy mi okozza az extra halálozást“. A magyar egészségügy jelenleg is gödörben van! Ha a tömeges megbetegedések okát sem kutatják, milyen mélységű lehet az a szakadék, ahová a múlt rendszerben még jól működő egészségügyünk hamarosan kerülni fog?

A cikkben általunk pirossal megjelölt gondolatok, habár szerintünk is igazak, de a problémára nem adnak kimerítő választ! Az általunk ismert, hirtelen halállal végződő esetek mindegyike olyan embereket ért, akik az átlagot meghaladóan, jobb anyagi körülmények között éltek! Ezért nem elég az okokat kizárólag csak a pirossal kiemelt gondolatokban keresni! Laboratóriumi kutatásokra is szükség lenne!

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság pedig ne térjen ki a konkrét válaszok megadása elől!

Az államtitkárság következő megjegyzését pedig visszautasítjuk: “Felettébb aggályos, ha egy honlap általánosságban kétségbe vonja a háziorvosok szakmai hozzáértését,..Talán nem csak olvasni, hanem értelmezni is kellene tudni, hiszen mi ezt írtuk:1. Mi a véleménye/tapasztalata: a háziorvosok felismerik a láz nélküli tüdőgyulladás esetét és időben kórházba küldik pácienseiket, avagy túlterhelés miatt mellőzve a sztetoszkóp használatát, a köhögés, levertség, stb. panaszok esetében automatikusan felírnak valami antibiotikumot és köptetőt?” Azaz a háziorvosok túlterheltségére tettük a hangsúlyt! Ami persze az államtitkárságot nem igazán érdekli. Ugyanis ha érdekelné, anyagiakkal jobban ösztönözné itthon-maradásra az orvosokat! Falus Ferenc állítása szerint: “…lassan már több mint egymillió embernek nincs háziorvosa…” ! Itt tartunk!

Tovább