A mutti

Frau Merkel! Ez fair?

Bár Merkel többször elmondta, hogy szeretné, ha a migránshelyzet nem válna kampánytémává Németországban, mégis egyre sűrűbben beszél róla. Az még tán rendben van, hogy önmagát védi, magyarázza a cselekedeteit, de hogy ezzel együtt másokat, például Magyarországot, rendszeresen legyaláz, az nagyon nincs rendben. Mondhatni, nem fair…

Merkel legutóbb épp a szokásos nagy nyári nemzetközi sajtótájékoztatóján magyarázta hosszasan a bizonyítványát. Állandó szófordulata, hogy 2015 őszén azért kellett beengednie Németországba a többszázezer menekültet, mert Magyarország miatt humanitárius katasztrófa fenyegetett… Ez persze nem igaz, de a németek magyarázatként elfogadják inkább, mintsem hogy szembesüljenek a valósággal.

Mert mi a valóság és mi a tényleg fair, Frau Merkel?

Tisztázni kellene elébb, hogy mi a fair ebben az egész muzulmán invázió ügyében!

Nézzük tehát!

Tudjuk, hogy kik jöttek, honnan és milyen szándékkal?

Biztos, hogy menekültek érkeztek Európába?

Biztos, hogy mindenkit be kellett engedni válogatás nélkül?

Ha háborús menekültek, akkor mi az oka annak, hogy a beözönlők több mint 80 százaléka 15 és 40 év közötti ép, egészséges férfi?

Ha ezek tényleg földönfutó háborús menekültek, akkor ki, miből és miért finanszírozza a sokezer kilométeres utazásukat? Miért nem helyben hasznosulnak ezek a titokzatos források?

Miért lettek ezek menekültek? Ki okozta azt a káoszt, ami miatt útra keltek ezek a milliók? Ki a felelős érte?

Ki hívta ezeket a milliókat Európába?

Azok viselik a muzulmán menekültáradat terhét, akik a menekültkáoszt okozták?

Ki dönthet arról, hogy be kell engedni és el kell látni a milliókat?

Ki dönthet arról, hogy mit és meddig kell ezeknek nyújtani? És főleg miből?

Ki vállalja a felelősséget, ha ezek képtelen beilleszkedni? Ha növekszik a bűnözés? Ha no-go zónák alakulnak ki? Ha növekszik az antiszemitizmus? Ha növekszik a mássággal szembeni totális intolerancia? Ha egyre erősödik a muzulmán autokratizmus az európai demokratizmussal szemben?

Átmenetileg vagy végleg kell befogadni a milliókat? Ha végleg, akkor miért?

De a legfontosabb kérdések, amire fair választ kellene adnia, Frau Merkel:

Mért nem a szomszédos, dúsgazdag arab országok fogadják be és látják el a muzulmán menekülteket? Mit tett ennek érdekében Merkel?

Azon kívül, hogy a radikális hitszónok számára százával építtetik Nyugat-Európában a mecseteket a dúsgazdag arab államok, miért nem veszik ki a részüket legalább anyagilag a muzulmán menekültek ellátásából? Mit tett annak érdekében Merkel, hogy erre rászorítsa az adott arab államokat? Miért csakEurópára akarja rátukmálni ezeket a kitudja milyen szándék vezérelte idegeneket?

Egyszóval, Frau Merkel!

Ha majd ezekre a kérdésekre fair válaszokat kapunk Öntől és Junckertől, akkor majd beszélhetünk arról, hogy fair dolog-e nem befogadni a muzulmán csürhét Magyarországra!

Mindaddig azonban, amíg ezekre a kérdésekre nincs válasz – merthogy nincs – addig a menekültek méltányos és fair szétosztásáról beszéni nem egyéb, mint a lényeget elhazudó aljas szájtépés!

Írta: Inkvizítor

Forrás: Gőg és demagóg fiai

Admin: Gratulálunk a szerzőnek!

Tovább

Zrínyi_Miklós_lóháton

Történelmi párhuzam

Egyre szemtelenebbül követeli Nyugat- és Dél-Európa egy része az iszlám vallású bevándorlók Magyarországra történő beengedését. Mintha a történelem ismételné önmagát, ha felidézzük a költő és hadvezér Zrínyi Miklós idejében történteket.

Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti konzultáció eredményeire alapozva kijelentette, Brüsszel tervezett, az országot sújtó minden büntetőintézkedése ellenére a kormány a lakosság akaratát tartja tiszteletben, azt fogja képviselni a nemzetközi tanácskozásokon.

Történelmi példa mutatja, hogy amennyiben nem ezt tenné, ugyanaz következne be, mint a XVII. században, a három részre szakadt Magyarországgal. Akkor a középső részét a Török Birodalom olvasztotta magába, keleti fele lett az Erdélyi Fejedelemség, amelynek látszólagos függetlenségét szintén a török biztosította. A fiumei öböltől kezdődő, a Balatontól nyugatra, valamint északra lévő területei, továbbá a Felvidék képezte az önálló Magyar Királyságot. A jelző csupán névleges, hiszen minden külpolitikai lépését a Habsburg Birodalom érdekeinek kellett alávetnie.

Feladata csupán egy ütközőzóna fenntartása volt, amelynek határait a két nagyhatalom tetszése szerint tologatta, előfordult, hogy a török 326 falut csatolhatott büntetlenül magához. A két fél csak abban értett egyet, hogy katonailag minél gyengébb e köztes terület, annál kevésbé tudja megvédeni magát, ráadásul nyugodt hátteret biztosított az 1618–1648-ig tartó harmincéves háborúban részes Habsburg Birodalomnak.

Jellemző, hogy 1625-ben a Porta és a bécsi udvar követei éppen a magyarok részvétele nélkül erősítették meg a zsitvatoroki béke határozatait. Sajátos helyzet állt elő. Amikor 1645-ben I. Rákóczi György erdélyi magyar fejedelem támadólag lépett fel a királyi Magyarországot uraló III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király ellen, éppen a török tiltotta meg az ilyetén hadviselést. A másik oldal ezt az előzékenységet azzal viszonozta, hogy amikor az utód, II. Rákóczi György követet küldött az osztrák nemzetiségű magyar királyhoz, hogy részvételét ajánlja egy törökellenes szervezkedéshez, az uralkodó arról azonnal tájékoztatta a szultánt.

Ebben a zavaros időszakban lépett színre a horvátországi bán, Zrínyi Miklós, aki egyre tisztábban látta, hogy a török elleni harc legfőbb akadálya maga Bécs. Ennek hangsúlyozására írta meg 1656-ban „Mátyás király életéről való elmélkedések” című művét, amelyben az utolsó magyar uralkodót és az általa megteremtett, központosított nemzeti királyságot állította középpontba. Ezt követően, 1660-61-ben A török áfium ellen való orvosságban már egyetlen megoldásként a nemzeti hadsereg felállítását javasolta. Mivel a király részéről nyomát sem látta ilyen jellegű lépéseknek, maga cselekedett, és a muraközi Kanizsával szemben építeni kezdte Új Zrínyivárat. A török természetesen azonnal tiltakozott, ennek nyomán a bécsi udvar a már elkészült falak azonnali lerombolását rendelte el. Zrínyi ennek nem engedelmeskedett, és jól tudta, miért.

1661 nyarán az olasz Montecuccoli vezette császári sereg ugyan győzedelmesen bevonult Kolozsvárra, de onnan vissza is fordult, jelentősebb haderőt sem hagyott a megszerzett terület megvédésére. Az addig örömmámorban úszó magyarok megütközéssel értesültek erről a hadászatilag érthetetlen lépésről. Sőt Pozsonynál állomásozó seregével be sem avatkozott a felvidéki Érsekújvár elleni török támadásba. A török elfoglalta a hadászatilag fontos magyar várost.

Zrínyit azonban nem tántorították el szándékától az összetűzéseket szándékosan elkerülő császári lépések. 1664. február 2-án felgyújtotta a török seregek haladását biztosító, a Dráván átvezető, több kilométer hosszú, tíz méter széles eszéki tölgyfahidat, majd elvonult. Az építmény két napig égett, Európa pedig ünnepelte a magyar hadvezért. Sándor pápa egyenesen segélyadományok nyújtására biztatta az uralkodókat, mondván, hogy Zrínyi „ereje félelmet önt az ottomán birodalomban, reménységet és lelket a föld keresztény népeibe”.

Lipót császár és hadvezérei azonban nem éltek a kínálkozó lehetőséggel, hogy állandó katonasággal akadályozzák meg a híd újjáépítését. Kihasználta viszont a semmittevést Köprülü Ahmed nagyvezír, aki részlegesen helyreállíttatta a hidat, és roppant seregei májusban már Új Zrínyivárat vették ostrom alá. Montecuccoli, immáron az egyesült keresztény hadak főparancsnokaként a helyszín közelében figyelte a vár fölrobbantását, védőinek legyilkolását, és azt követően visszavonult. A török követte, és a két sereg 1664. augusztus 1-én Szentgotthárd mellett megütközött, ahol az oszmánok megsemmisítő vereséget szenvedtek.

Ekkor ismét megdöbbentő eset történt. A bécsi udvar követe a győzelem kihasználása helyett megalázó egyezséget kötött Vasváron. Ajánlata: húsz évre szóló béke, a Temesköz török kézen hagyása és újabb területek átadása, a császári hadak Erdélyből történő kivonása, sőt óriási, 200 ezer tallér értékű ajándék átadása IV. Mohamed szultánnak.

Egy még felháborítóbb lépésre is sor került, és bár hitelt érdemlően mind a mai napig nem sikerült bizonyítani, a fentiekből mindenképp következik. A szégyenletes, a magyarság érdekét sértő békekötést el nem fogadó Zrínyi Miklós néhány hónap múlva, november 18-án állítólag egy megsebzett vadkan áldozata lett. A következmények ismertek. A vasvári béke egyértelművé tette, hogy a Habsburg-császár egyrészt tovább kívánta gyöngíteni az ellene lázadozó magyarokat, másrészt hosszú távra megvásárolta a nyugalmát, hiszen Buda visszafoglalására is csak huszonnégy év múlva került sor.

A bécsi udvar számára a szentgotthárdi győzelem tehát nem a török által elhódított területek visszavételét célozta, hanem időnyerést, hogy a szétesett magyar ellenállás helyett egyedül foglalhassa vissza a töröktől a Kárpát-medencét, és azt fegyverrel meghódított területként kezelhesse. Kollonich bíboros nem titkolt szándéka – hogy a százötven éves állandó, sokszor magyarnak magyar elleni háborúskodása miatt lakatlanná vált magyarlakta területekre más nemzetiségű lakosságot, főleg németeket hozhasson, telepítsen – megvalósult.

Napjainkban Soros György ugyanezt a politikai szándékot elevenítené fel az európai uniós Zöldek javaslatával együtt, utóbbi még muszlim migráns településeket is létesítene magyarlakta környezetben. Ezzel két legyet ütnének egy csapásra: felhígulna a magyar többség, a koldusszegény bevándorlók tömegének ellátásához pedig külföldi kamatokkal terhelt pénzügyi kölcsönökre lenne szüksége az Orbán-kormánynak. És akkor nem beszéltünk az egymástól etnikailag, vallásilag, szellemiségében és életfelfogásában különböző népcsoportok között állandósuló és egyre erősödő feszültségekről. Érdemes tanulmányozni a történelmet, a párhuzamokból sokat lehet tanulni.

Írta: Szakács Gábor

Forrás: Kedves olvasónktól és Demokrata újság

Nyitókép: Wikipédia

Tovább

Invázió

Merkel hazaárulása: A “menekültek” által gyarmatosított Németország valódi arca

A német kormány előre felvásárolta a ‘menekültszállásnak’ szánt ingatlanokat – már 2011-től …

– a Gatesofvienna nyomán

Régen turistaparadicsom, ma szemétlerakó. A “menekültek” által gyarmatosított Németország valódi arca

A német kormány már 4 évvel azelőtt elkezdte felvásárolni az ingatlanokat menekültszállások céljára, mielőtt Merkel meghívta az egész harmadik világot Európába … Vajon mit tudtak már akkor is az EU bürokratái?

Ez a történet egy lengyel családról szól, akik vettek egy szállodát Bajorországban — csak azért, hogy azután kénytelenek legyenek eladni a kormánynak, hogy az menekültszállóvá alakítsa.

A német közéleti klíma

A német bíróságok “gyűlöletbeszédért” 1200 € büntetést is kiszabhatnak. Ez az, amiért a németek nagyon óvatosak. Nem szólnak semmit, miközben nézik a káoszt, a szemetet; és a nyitott ajtókat és ablakokat a menekülttáborokban, miközben saját otthonaikat kénytelenek takarékosan fűteni.

Egy évvel ezelőtt még fent volt egy térkép az interneten, amely mutatta, hogy hol vannak a menekültszállók. Ezt mára eltávolították. Állítólag azért, mert segítette a PEGIDA-t. (A német baloldal mindent elkövet, hogy szélsőjobboldali szervezetként állítsa be a főként középosztálybeli patriótákból álló PEGIDÁT, amely kiáll az iszlamizáció ellen)

Hiú remények

Amikor az új lengyel tulajdonosok megvették a 200 éves házat az idilli bajor faluban, azt hitték, a paradicsomban vannak. Hotellé akarták alakítani, saját pékséggel, kávézóval és étteremmel. Ez a falu akkoriban rendkívül népszerű volt a turisták körében.

2016 júniusában még nem voltak menekültek a lengyel házaspár által megvásárolt egykori szállodában, de már fegyveres őr vigyázott rá, mert gyújtogatási kísérletekre számítottak. Csakúgy, mint 600 másik ingatlan esetében. A kormány jó előre tudhatta, hogy ezeket felgyújthatják majd – mivel arra kényszerítette a tulajdonosokat, hogy nagyon szigorú tűzbiztonsági építési szabályok szerint végezzék az akkor még folyamatban lévő felújítást.

Azt terjesztik, hogy a PEGIDA emberei azok, felgyújtják a menedékhelyeket. Hogy miért? Mivel ez Bajorország Németország legkonzervatívabb területe.

Németország a szemük láttára változott át muzulmán országgá

Ma már senki sem megy többé arra a környékre. Minden szállodát és a legtöbb nagy házat menekültszállóvá alakították át, és gyakorivá váltak a gyújtogatások. Bár a média ezt elhallgatja.

Németország a szemük láttára változott át muzulmán országgá: lopások, vandalizmus, és szemét lett a norma mindenütt.

Amikor nekifogtak a falu legnagyobb háza felújításának, azt hitték, boldogulni fognak – de 2011 körül Angela Merkel megváltoztatta politikáját.

2009-ben Merkel megnyerte a választásokat. 2010-ben kimondta, hogy a multikulti kudarcot vallott. 2011-ben pedig a német kormány aktívan keresni kezdett nagy házakat a bevándorlók részére. Eleinte az emberek nem értették, mi történik, mert akkor még nem voltak menekültek. Az arab tavasz éppen elkezdődött. Akkoriban még senki nem hallott semmit semmilyen menekültekről – a kormány mégis óriási erőkkel keresett ingatlanokat, hogy megvásárolja azokat menekültszállások céljára. Az emberek azon tűnődtek, hogy vajon milyen menekültekre is gondolhat a kormány.

2013-ban kezdődtek a tüntetések Ukrajnában, majd 2014-ben Putyin annektálta a Krímet, így mindenki úgy gondolta, ukránok lehetnek azok a híres menekültek.

Merkel szó szerint minden egyes kormányát eláruló szírt meghívott

Aztán a média hirtelen elkezdte harsogni, hogy Merkel szó szerint minden egyes szírt meghívott Németországba.

Eleinte az emberek nem tudták, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy több százezer közel-keleti és afrikai (és mások) átkel a Földközi-tengeren és szárazföldi útvonalakon is elindulnak.

Honnan tudhatta előre a kormány? …

De ekkor egy kézenfekvő kérdés merült fel: honnan tudhatott a német kormány ennyire előre erről a bevándorlási hullámról? És ez az, amikor a propaganda beindult: azt hajtogatták az embereknek, hogy milyen csodálatosak is azok az újonnan érkezettek a nemzet és a német gazdaság számára.

SOROS MIGRÁNSOKAT SEGÍTŐ TÉRKÉPE MÁR 2012-ben AZ INTERNETEN

Ezek után kapta a lengyel házaspár az ajánlatot a kormánytól a szálloda megvásárlására. Ismertek más olyan tulajdonosokat is, akiknek nagy ingatlanjuk volt, és tőlük hallották, hogy őket is megkereste a kormány (a Menekültügyi Hivatal, BAMF). Azt mondták, hogy az összes nagy épületet menekültotthonná fogják alakítani.

Akkor nem voltak hajlandóak eladni a házat a kormánynak – ennek ellenére az emberek a városban többé nem beszélgettek velük, mivel azt hitték, hogy már megállapodtak. A városi tanács ellene szavazott, hogy ilyen létesítmények legyenek a városban.

Ekkorra az ingatlanok eladása a kormány számára nagyon jó üzletté vált, mivel a kormány a piaci ár négyszeresét fizette értékesítés vagy lízing esetén. Továbbá, ha bérbe veszik, akkor fizetik felújítást, a vízdíjat, a fűtést, az áramdíjat és a biztosítást. Nehéz volt nemet mondani az üzletre. Angela Merkel kormánya felvásárolta az ingatlanokat és az embereket.

Füstbe ment terv

Eleinte ez a lengyel család azt szerette volna – mint a környék többi lakója is – hogy a hely továbbra is egy turisztikai központ legyen, nem pedig menekültváros. Ott akartak élni. Valaha ez egy szép, csendes környék volt. A család komolyan elgondolkozott azon, hogy nyilatkoznak a sajtónak arról a nyomásról, amit a kormány gyakorolt a helyi hotelek tulajdonosaira.

Aztán jött a félelem: a környéken felgyújtottak egy olyan szállodát, mint az övék – amelynek tulajdonosa eladta az épületet a kormánynak. Állítólag a PEGIDA volt a tettes. Végül felfogták, hogy el kell adniuk. Eladni, és elmenni. Egyesek már bérbe is adták a lakásukat a kormánynak a menekültek számára.

A lengyel házaspár először egy egyéni vállalkozónak akarta eladni a házat, de hamar rádöbbentek, hogy a frissen felújított szálloda nem ér többet, mint pár évvel korábban, mikor még lepusztult és lakhatatlan volt. Senki sem akart ingatlant vásárolni a városban, ahol már befogadtak menekülteket. Ironikus, hogy a menekültek viszont el akarták hagyni a várost, hogy nagyvárosokba menjenek, és folyamatosan menekültek a vidéki területekről.

A házaspár ekkor megpróbálta bérbe adni a házat, de az ingatlanügynökségnek, amely kapcsolatba lépett velük, szerződése volt a kormánnyal. Az ügynökség a szemükbe hazudott, mert tudták, hogy az eladók nem akarnak ilyen ügyletbe belemenni. Amikor pedig szembesítették a hazugsággal az ügynököt, azt mondta, hogy „családja van és el kell tartania őket”.

Busszal hozták a “menekültek” mellett tüntetőket

Ezen a ponton az egész város azt hitte, hogy a hotelt már megszerezte a kormány. A közvélemény hevesen ellenezte a menekültek befogadását. Két éven át a tulajdonosok óriási stresszben éltek, attól tartva, hogy a házat felgyújtják. Az egész környéken felgyújtottak olyan házakat, mint az övék volt. A házakat, amelyeket két évig tartott felújítani az első tűz után, gyakran ismét felgyújtották. Állandóan két rendőrautó állomásozott az ő házuk mellett is anélkül, hogy kérték volna.

Eközben eltűnt az internetről az a térkép, amely feltüntette az összes menekültszállót Németországban. Valakik tüntetést szerveztek, hogy megmutassák, hogy az emberek támogatják a menekülteket: busszal hozták azokat a tüntetőket, akik feltartották az “üdvözöljük a menekülteket” feliratú plakátokat, írja Anne-Frank-Schule, Hanauból.

A diákokat pedig arra kérték, hogy írjanak menekültbarát jelszavakat lepedőkre és akasszák ki azokat az utcán.

A németek féltek kifejezni valódi érzéseiket ezzel a gyorsított bevándorlással kapcsolatban, különösen azután, hogy bevezetésre került a “gyűlöletbeszéd’ miatt kiszabható 1200 € bírság.

Ennek ellenére a lakosságot sokkolta az adófizetők pénzének pazarlása, és az újonnan érkezettek büntetlensége bármit is követtek el azok. A migránsok szemeteltek, eldobálták az élelmiszert, loptak (például elvették a dolgokat a boltból, de a rendőrség nem jött ki, ha hívták: a város inkább egyszerűen visszatérítette a boltnak a kárt az adófizetők pénzéből). A bevándorlók megtámadták a lakosságot is. Az emberek féltek elmenni vásárolni, vagy sétálni az utcán; a nők többé nem jártak sehova egyedül.

A közvélemény hevesen ellenezte a menekültek befogadását

Maga a városvezetés is erősen ellenezte, hogy a lengyelek eladják a szállodájukat a központi kormánynak. Viszont ők meg nem engedhették meg maguknak, hogy fenntartsák a hotelt vendégek nélkül – így kénytelenek voltak a polgármester-helyettessel aláíratni a kormánnyal kötött adásvételi szerződést – mert a polgármester nem volt hajlandó aláírni. A helyettes viszont aláírta.

A lengyel házaspár másnap elköltözött, írja a Dzsihádfigyelő.

Forrás: magyartudat.com

Tovább

Rothschild címer

Izraelben is rájöttek a “menekült ipar” lényegére.

 Legfőképpen arra,  hogy ki ill. kik vannak a háttérben Soros mellett, vagy mögött. És a semleges Svájc is benne van az „üzletben”.

Nocsak!

A “humanitárius” embercsempészek finanszírozásáról:
Ausztriában és Németországban a menekülttáborokat egy svájci cég (OPS) üzemelteti, amelynek a Barclays Bank (London)a többségi tulajdonosa, ő pedig a Rothschildok fő bankja.

Világszerte hasonló emberek üzemeltetik a(ál)humanitárius és (ál)emberjogi szervezeteket, beleértve Afrikát is.

Egyszerű dolog ez:

Az (ál)humanitárius szervezetek az államok kormányaitól pénzeket inkasszálnak (beszednek), amiket aztán szétosztanak a “rászorulóknak”, akik ezért a pénzért utat vásárolnak Európába, amely utaztatásért kapott pénzt, visszafizetik a “humanitárius” embercsempészeknek.

Európába érkezésük után, az államok ismét fizetnek a “menekültekért”, mégpedig a táborokat üzemeltető szervezeteknek.

És mindezért Soros úr – Rothschildék jobb keze – lobbizik az EU-nál, amely kényszeríti a politikusokat, hogy évente további milliónyi “menekültet” fogadjanak be.

A kultúra szétrombolása, (eme új rendszer felállítása mellett), egészen jó üzlet. (Legjobb az egészben az, hogy az adófizetők fizetik a “menekülteknek” az ideutazásukat, itt-tartózkodásukat, és egyéb olyan előnyöket,  amilyen  szociális  ellátás összegeihez a  helybeliek  nem  juthatnak.)

S  ezeket a pénzeket a bankárok világuralmi csoportja, a Wall Street bűnözői  forgatják,  inkasszálják!!!

Már Izraelben is rájöttek?

A globális káoszért kampányol Soros – állítja a The Jerusalem Post. Az izraeli lap szerint a magyar származású USA-beli milliárdos által támogatott projektek mind egy célt szolgálnak.

Gyengíteni a nemzeti erőket, a nemzetállamokat, hogy azok ne tudják megvédeni törvényeiket és közösségeik értékeit. Ösztönözni a migrációt, befolyásolni a választásokat és (a korrupt) újságírókat pénzelni –  a többi között – ezek szerepelnek a Soros György tervei között, egy izraeli lapban megjelent cikk szerint. A szerző azzal kapcsolatban fogalmazza meg véleményét Sorosról, hogy augusztusban az üzletember által támogatott Nyílt Társadalom Alapítvány dokumentumai közül több mint 2500 szivárgott ki a világhálón. Az iratokban az is szerepel, hogy a Soros által finanszírozott “civil szervezeteknek” – a támogatásért cserébe – mindent meg kell tenniük, hogy Európában megszűnjenek a határellenőrzések. A migránsok visszatoloncolása lehetetlenné váljon, az illegális bevándorlóknak pedig egyre több joguk legyen.

Az akták szerint a milliárdos 2, 2 milliárd forintnak megfelelő összeget szán azoknak a szervezeteknek, amelyek aktívan részt vesznek a migráció sújtotta országok kormányainak a befolyásolásában vagy lejáratásában. A The Jerusalem Post azt írja, hogy a Soros által támogatott tervek mind egy célt szolgálnak. A nyugati demokráciákban (és a Közép-Európai országokban is) meggyengíteni a nemzeti erőket, hogy ne tudják megvédeni országuk és közösségeik törvényeit, értékeit.

A cikk szerint, ennek érdekében Soros megpróbálta befolyásolni a 2014-es magyarországi és európai parlamenti választások eredményét.” (Jerusalem Post, MTV Híradó)

Mondjuk mi ezt, évek óta. Most viszont az a jó, hogy a Jerusalem Postra nagyon nehéz lesz azt mondani, amit ránk szoktak ilyenkor. Úgyhogy kíváncsian várjuk, milyen kreatív megoldással rukkolnak elő a Soros által megvásárolt kis csírák, a Magyarországon is működő (ál)civil szervezetek.

Addig is: Sorost nem kéne végre kitiltani? Például mindenhonnan. Csehország és Horvátország már megtette!

(Olvasónktól)

Admin:

– Nyitóképünkön a Rothschild címer.

– A fentieket nem tudtuk ellenőrizni, ám ha valaki tudja, hogy a Barclays Pénzügyi Rt. névadói David és Alexander Barclay a rabszolga-kereskedelemből alapozták meg vagyonukat, akkor már feltételezheti, hogy a bank mai vezetőinek a mostani menekült importban is benne lehet a kezük!

– Köszönjük olvasónknak a beküldött anyagot!

 

Tovább

Merkel migránssal

Júlia: Európából – Eurábia (2. rész)

A tradicionális karácsonyi vásárok miatt is sértve érzik magukat a muszlimok: a politikai korrektség jegyében tehát itt is sok még a teendő, de a megoldás kézenfekvő: a karácsonyi vásárokat egyszerűen elnevezzük „Téli vásárnak“, és a probléma máris megoldott.

A muszlimokra figyelemmel a házak karácsonyi kivilágítását, dekorációját is el kellene már tüntetni, mert a muszlimok esetleg sértve érzik magukat! Mondtuk már, ezek igen sértődős természetűek.

Próbáljanak meg a német őslakosok felháborodni azon, amikor a törökök elborítják a török lobogókkal Mannheimet, mert a jelenlegi török politika miatt tiltakoznak Ha a török „szultán“, Erdogan érkezik Kölnbe, látogatóba híveihez, kibérelik a legnagyobb stadiont (pénzük van rá elég), hogy ott tarthassa meg beszédét. Amikor a német parlament elismerte az oszmánok armeniai mészárlását népirtásnak (Admin: az örmény népirtásról van szó.), olyan tüntetési vihar kerekedett, ami erősen hasonlított a hurrikánra. Azóta is megragad a török politika minden lehetőséget, hogy ezt a német parlamenti határozatot visszavonassa.

Próbáljon meg az őslakos német felháborodni és tüntetést szervezni, mert éppen valami miatt felháborodott, azonnal megjelenik a rendőrség, néha a vízágyuk, könnygázgránátok is bevetésre kerülnek, hiszen nem muszlimok tüntetnek, csak az őslakosok kívánják ilyen módon kifejezni elégedetlenségüket.

A katolikus templomok csendben, észrevétlenül kerülnek lébontásra, helyüket elfoglaljak a mecsetek! Ezek az épületek úgy nőnek ki a földből, mint a gomba.

Példa szükségeltetik? Íme:

Hamburgban a Kapernaum templom bezárta kapuit, s egyszerűen muszlim imaházzá alakították, most már Al-Nour Mosee-nak hívják az egykori katolikus templomot! Hát nem gyönyörű név?

Berlinben az Ujjapostoli templom, valamint a Methodistische templom úgy „tűnt“ el a térképről, hogy egyszerűen mecsetnek alakították át. Így történt ez Mönchengladbachban, Dortmundban és még sorolhatnám a végtelenségig, mert információink szerint Németországban ma kb. 3000 iszlám imaház működik, katolikus templomból átalakított, újonnan épített, a gazdag arab sejkek pénzéből finanszírozottan.

Elérkezett az ideje, hogy a normális haj végre égnek álljon: a drezdai Frauenkirsche (Asszonytemplom), amit a II. világháborúban az angol bombák tökéletesen leromboltak, majd a németek összefogásával, adományaikból teljesen újjáépítették, a tolerancia jegyében 176 iszlám imaszőnyeg került léterítésre a templomban. Miután az iszlám vallásban nem megengedett arcképek ábrázolása az ima helyen, a keresztény szentek kepeit egyszerűen letakarják. Néhány nappal a drezdai akció előtt, a kölni Dómban egy fejkendőbe burkolózott muszlim hölgynek a keresztény ünnepen a pásztor mikrofonján keresztül sikerült Mohamed Prófétát az ünneplő keresztények tömege előtt felidézni. Természetesen mindezt a tolerancia jegyeben, hiszen az iszlám maga a béke, az ünneplő keresztények kötelesek(!!!) a saját ünnepükön mindezt eltűrni.

Van azonban még egy nagyon kedves téma, amiről feltétlenül meg kell emlékezni az iszlámmal kapcsolatosan: ez pedig a “halal” (arabul: megengedett) s aminek a hátterében megint csak a profit bújik meg! Ha nem ismerné valaki: a Ramadán kb. 1 hónapos ideje alatt az igazhitűeknek sem enni, sem inni nem szabad, csak napnyugta után, akkor viszont hajnalhasadásig.

Nos, az iskolákban úgy alakítják az osztálykirándulásokat, hogy azok ne a Ramadán idejére essenek, a nem igazhitű iskolásoknak pedig meg van tiltva, hogy ezen idő alatt a muszlim iskolatársaik jelenlétében elfogyasszák az uzsonnájukat, vagy szomjukat ivással oltsák.

Az öregeket gondozó intézetekben csökkentették a lakók napi élelmére szánt pénzösszegeket azzal az indoklással, hogy az így megspórolt pénzzel egy muszlim konyhát tudnak kialakítani.

Öregeket gondozó intézetekben, kórházakban, börtönökben előírás szerint alkalmazni kell egy imámot (iszlám tudós, pap), mert ha megsértették a muszlim család becsületét (az elvetemült hitetlenek pedig gyakran vetemednek ilyen cselekedetekre), és a becsület helyreállítása érdekében az egyik családtag gyilkosságot követ el, feltétlenül szüksége van egy muszlim lelkipásztorra, aki jól ismeri a Koránt s pszichológiai támaszt nyújt a gyilkosnak, megerősítve őt a hitében s abban, hogy helyesen cselekedett.

A kaszárnyákban a kantinok is hozzáigazodtak a Ramadánhoz, átalakították az étlapot is, hiszen katonaink között legalább 1500-1700 mohamedán harcos kap kiképzést a fegyver viselésére és használatára.

A hitetlenek evőeszközei nem érintkezhetnek az igazhívők evőeszközeivel, s valamennyi konyhai eszközzel ugyanígy kell eljárni. Az igazhitűeknek szánt húsokat külön hűtőkamrában kell tárolni a hitetlenekétől, s a Bundeswehr pillanatnyilag azt vizsgálja, hogy a katonáknak a jövőben kizárólag az iszlám előírásai szerinti, kábítás nélkül leölt és az utolsó cseppig kivéreztetett állatok húsát adhatják. A húst Franciaország és Hollandiában kívánják megvásárolni, ahol a kábítás nélküli állatmészárlás már megszokott és elfogadott gyakorlat, adott hírt a témáról a Deutsche Welle. Az iszlám előírások szerint készített és tárolt élelmiszerek nem érintkezhetnek a nem iszlám vallásúakéval, ezeket külön kell elmosogatni, tárolni. Fontos, hogy az iszlám előírások szerinti főzés megkezdése előtt az egész konyhát alaposan ki kell takarítani és fertőtleníteni, mindegy, ha naponta többször is.

Így legalább biztosított az őslakosokból származó katonák élelmiszereinek tisztán tartása is.

Nem lelhetők fel adatok arra vonatkozóan, hogy ez a honvédségnél milyen többletkiadásokkal jár, s természetesen elvethetjük azokat a gondolatokat is, hogy mindennek bármi köze van az iszlámosításhoz. Nem áll távol tőlünk az a gondolat, hogy az elmondottakat kizárólag mi látjuk problémának, a hivatalos politika szerint ez csak hangulatkeltés lehet, vagy egyéb hasonló.

Nézzük meg mélyrehatóbban a fiatal generációt : a történet egy 19 éves német lányról, s török nemzetiségű, igazhitű barátjáról szol.

A 19 éves lányt Berlinben a török nemzetiségű, igazhitű muszlim barátja élve elégette! Az újságok részben nem vettek tudomást a tényről, részben “szőrmentén” megemlítették, de a tettes származásáról még véletlenül sem nyilatkoztak, – holott a rendőrség említést tett róla – szerintük egyedi esetről volt szó, mint általában mindig.

A tények:

Maria P. egy 19 éves török származású fiúval tartott fenn szoros barátságot, annyira szorosat, hogy az ifjú hölgy ifjú barátjától áldott állapotba került. Barátja felszólította a terhesség megszakítására, a fiatal lány azonban a gyerek megtartása mellett döntött. A gyerek török származású apja becsületében megsértve érezte magát, autóba ültette a lányt, és egy kiserdőbe vitte, ahol kétszer hasba szúrta! Amikor a fiatal lány védekezett, az apa egy barátjával közösen leöntötte a lányt benzinnel, és a még élő áldozatot meggyújtotta! A helyszín: Berlin, Bärenlauchstrasse – Niederschöneweide (nehogy a kedves Olvasó abban a hitben maradjon, hogy kitalált történetről van szó).

A két tettes nyugodtan végignézte a lány haláltusáját, megvárták, amíg meghalt és elégett, aztán a szénné égett lány földi maradványait betakarták faágakkal, majd eltűntek a helyszínről.

Az áldozatot másnap reggel találta meg egy, a kutyáját sétáltató férfi. Néhány órával később a tettest, Mohammed Ö. –t letartoztatták. A rendőrségi vizsgalat kiderítette, hogy a 19 éves áldozat röviddel a szülés előtt állt. A lány Berlin-Lichtenbergből származott, a boncolás során a tüdejében égési melléktermékeket találtak, ami egyértelműen bebizonyította: a lány még élt, amikor a tettesek felgyújtották s elégették. Egyetlen újság adott hírt az esetről, a Berliner morgenpost.

Ezek után arra kérjük a kedves Olvasót: képzelje el, micsoda őrület törne ki a médiában és a politikában, ha egy őslakos német Berlinben egy szülés előtt álló muszlim nőt egyszerűen élve elégetett volna, amit a rendőrségi nyomozás hivatalosan meg is erősítene?

A kérdéses utcában a televíziós közvetítőkocsiktól nem lehetne közlekedni, a politikusok azonnal összefognának a muszlimok képviselőivel és kéz a kézben, kezükben gyertyákkal fejeznék ki szolidaritásukat az áldozattal és családjával. (Admin: Egyértelmű, hogy a brandenburgi kapu felváltva nemzeti színbe, majd feketébe “öltözne”!)

Gondolja a tisztelt Olvasó, hogy az iszlám egyesülések vezetői vagy akár egyetlen német politikus az un. becsületgyilkosság után megtették ugyanezt, és szolidaritásukat fejeztek ki a német áldozat családjának? Óriási tévedés! Hiszen az áldozat nem volt más, csupán egy NÉMET! Nem volt igazhitű, nem kár érte!

Automatikusan felmerül a kérdés: bizonyos, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények, mint kődobálással halálra kínozni valakit, feltételezett “becsületsértés” miatt élve elégetni egy nem igazhitűt: ilyen cselekedetek és bűncselekmények nem egy bizonyos kultúr- és vallási kőrből származnak? Ahol az ilyen jellegű cselekmények tradicionálisnak számítanak?

Abból a kultúrkörből, ahol a Sura 2.228 világosan kimondja: a férfiak egy fokkal állnak a nők felett, ami egyértelművé teszi, hogy az iszlám vallásúaknál a házasság nem az egyenrangú felek együttélése. A házasság az iszlám világában nem a házasfelek partnerségén, hanem a nő tökéletesen a férfi gondnoksága alá helyezésén, a férfinak teljes mértékű alárendeltségén alapul! A Korán az engedelmes, alárendelt nőt írja le, ahol a nő a patriarchális férfiuralomnak veti magát alá (természetesen önszántából!), mert születése óta erre (is) nevelik. Önálló akarattal nem rendelkezik, még az utcára sem mehet ki a férje/apja engedélye nélkül, s főleg nem férfi kíséret nélkül, mert ezt az iszlám becstelennek tartja. Amennyiben ezen előírások ellenére mégis megteszi, a férfi kedve szerint megbüntetheti, megverheti, és azt tehet vele, amihez éppen kedve van. Sőt: meg is ölheti! Hiszen csak egy nő, aki a férfi szolgálatára született. Ez az elmaradott gondolkodás kerül oktatásra a Korán iskolákban, amit a politika és a média minden erővel támogat.

A következmény? Nap mint nap értesülünk egy, a becsület nevében elkövetett gyilkosságról: Hatun, Gülsüm, Sürüncü, s most már Maria P., a német származású fiatal lány. Német nyelvterületen ezek a gyilkosságok a becsület nevében szinte már mindennaposak, de az erről szóló tudósítások nagyon finoman kerülnek megfogalmazásra, ami a legborzalmasabb: a megsértett becsület nevében, a muszlim családokon belül sem ritka a gyilkosság.

2015-ben Hessenben egy pakisztáni lányt gyilkoltak meg a saját szülei egy, a számukra nem megfelelő (azaz nem muszlim) barát miatt: a család megfojtotta a saját lányát. És hogy jelent meg a médiában a hír? A tettest sajnáltatták: milyen kedves, szeretetreméltó volt a gyilkos, aki a családjának élt. A média büszke lehet arra, hogy a tettest ezzel a leírással még piedesztálra is emeli, szinte példaképül állítja be. Így lesz az iszlám vérbosszúból a hátsó ajtón keresztül beszivárogtatott, szinte követendő példaként a közvélemény elé tárt, hétköznapi bűncselekmény. Úgy, hogy a hír olvasója megértést tanúsítson a tettes iránt, sajnálattal gondoljon rá. Következmény? Néhány napig óriási médiarumli, aztán nagy hallgatás az esetről, mert a következő, esetleg újabb, a családi becsület nevében elkövetett gyilkosságról kell tudósítani.

Mi sem természetesebb mint az, hogy a tettes védelmében az egész család olyan tettekre vetemedik, aminek a következménye: megtámadjak a kötelességüket teljesítő rendőröket, mentősöket, a kórházban vagy a rendőrségen szétverik a berendezést, persze következmények nélkül. Nekik szabad, hiszen megsértették a becsületüket! Jól érzékelhető a kialakult helyzet egy Libanonból származó család és a rendőrség között kialakult harc esetében, amikor a mentőket és a rendőröket a kórházban támadta meg, a libanoni család valamennyi tagja, közös erővel! 15 rendőr sebesült meg a támadás során, és a libanoni család szétverte a kórházi berendezés egy részét. Az egyik tettes a birói szobából az ablakon át akart elmenekülni, s a hetedik emeletről ugrott ki az ablakon a halálba. Ebben az óriási stresszben azt hihette, hogy szárnyai nőttek.

A libanoni család lakásának átkutatása során a rendőrök fegyvereket találtak, ami világosan utal arra: alaposan felkészültek, hogy a bejelentett vérbosszút végre is hajtsák.

A családi “összetartást” mutatja, hogy az osnabrücki újságban megjelent hír szerint a rendőrségen, ez ellen a család ellen, 99 bűncselekmény elkövetése miatt folyik eljárás.

Nem kell tehát csodálkoznunk azon, amiről egy rendőr (anonimitást kérve) beszélt: a már itt élő muszlimok megvetik a befogadó és menedéket adó ország fennálló jogrendjét, törvényeit, kulturális szokásait, egyszóval mindent, ami a befogadó ország lakóinak természetes. A békét, nyugalmat s menedéket keresők a befogadó országban mindent úgy akarnak átalakítani, ahogy azt a saját hazájukban átélték és megszokták, kerül, amibe kerül!

S mit tesz a politika? Nem vesz tudomást a tényekről, a bűncselekményeket elhallgatja, és nem a saját rendfenntartó apparátusát védi, hanem a betolakodottakat, ezzel állandó feszültséget keltve a menekültek és az őslakosság között.Természetesen minden az őslakosság hibája és bűne, rasszizmussal, rosszindulattal vádolják őket. Ahelyett, hogy tárt karokkal befogadnák otthonaikba a szegény traumatizált menekülteket, képesek felháborodni az iszlám menekültek által elkövetett bűncselekmények miatt. Micsoda elvetemültség!

Ha az őslakosság ez ellen az állapot ellen felemeli szavát, elhallgattatják, az elkövetőből tettest faragnak, és bíróság elé állítják, megbüntetik, ellehetetlenítik, míg a menekültek szabadon garázdálkodhatnak tovább.

Manapság az embereket erőszakkal, fenyegetéssel kényszerítik arra, hogy áttérjenek az iszlám hitre, alávessék magukat a Korán előírásainak, parancsainak. S nehogy tudatlanok legyenek az iszlám előírásairól, a szalafisták (Admin: a szó értelmezése itt!) rendszeresen osztják a városok főterein a Koránt, hogy az áttérni kívánó tanulmányozhassa az előírásokat, természetesen a saját anyanyelvén! Feltételezhető, hogy a katari Emírnek erre is van zsebpénze, hogy a fordításokat kifizesse. Mindezt a kitűzött cél érdekében. Néhány nappal ezelőtt a rendőrség betiltotta ezeket az ingyenes Korán osztogatásokat, és a szalafisták tevékenységét, egyelőre eredmény nélkül. Természetesen a helyi sajtó enyhe megfogalmazással számol be az eseményekről, a bíróság is a tettest pártolja, selyemkesztyűvel bánik vele, hiszen az iszlám a béke vallása, akkor meg hogy jön egyáltalán egy német bíróság ahhoz, hogy a “béke vallásának” terjesztését bármilyen módon akadályozza? Sajnos, az európai jogszolgáltatás egyre inkább igazodik az iszlám előírásaihoz! Angliában 2007 óta már működik az Arbitration Tribunal, egy hivatalos szervezet a családi, örökösödési és kereskedelmi nézeteltérések tisztázása- és eldöntése érdekében. Franciaország azonban már egy lepéssel előrébb jár: mert egy muszlim menyasszony a házasságkötéskor már nem volt szűz, ezért a bíróság érvénytelennek nyilvánította a házasságot a következő indokolással: ha egy menyasszony tönkrement, ki lehet cserélni másikra!

Valószínűleg nem tudta az ifjú menyasszony, hogy az európai városokban az orvosok helyre tudják hozni a “hibát”, és ezt a biztosító a muszlim házasulandóknak ki is fizeti!! Mi sem természetesebb, hogy a biztosító a “hitetlen” menyasszonyoknak egy ilyen operációért egy megveszekedett centet sem fizet, nyúljon csak a saját zsebébe a páciens, ha korrigáltatni akarja intim részén esett “sérülést”.

Németországban a politika egyelőre még ódzkodik a kizárólag iszlám vallásúak ügyeibe való jogi beavatkozástól, az intézmény hivatalossá tételétől, de ami késik, nem múlik. Az Európai Unióban vagyunk, itt mindennek egységesen kell működni függetlenül attól, hogy az őslakosság német, francia, vagy angol, (ide tartozik a magyar is) de ennek az intézményrendszernek a kialakítása a háttérben gőzerővel folyik. Ugyan elhangzott olyan kijelentés is, miszerint: ha Németországban ezen rendkívüli bíróságok működését lehetővé tesszük, veszélyeztetjük a fennálló jogrendet! Figyelemmel azonban arra, hogy a muszlimok kizárólag a Korán előírásai szerint hazásodhatnak, előbb-utóbb a válások lebonyolítását is kénytelen lesz a politika az iszlám vallás előírásaihoz igazítani. Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy a nők jogait a legteljesebb mértékben redukálják és a nullára csökkentsék. (Alice Schwarzer, a leszbikus “Emma” újságalapító és főszerkesztő egyelőre hallgat).

Válás esetén ugyanis a nőktől rendszerint elveszik a gyerekeiket, és az apa gondnoksága alá helyezik! A feleségnek gyakorlatilag semmi joga nem marad a gyerekekhez, mert a volt férj szabja meg a látogatási időt is úgy, ahogy úri kedve tartja. S köztudott: a nők a gyerekeikért hajlandók a legnagyobb megalkuvásra is, bármilyen hátrányos ez az állapot a számukra. Eltűrik a verést, a férj megalázásait, bezártságot, erőszakot, ami gyakorlatilag a férj rabszolgájává alacsonyítja a feleséget! Az igazhitű férjek pedig alaposan kihasználjak ezt a helyzetet, mert a feleségüket a gyerekek elvételével zsaroljak!! Borsa Brown “Az arab” című regényében vázolja a két kultúra eltéréséből adódó problémákat, habár elég felületesen).

Nos kedves női olvasók: ezt akarjátok ti is? Mert ehhez képest a nemzeti szocialisták jelszava (konyha, gyerek, templom) gyenge utánzata sem volt annak, amit az iszlám vallás meg fog követelni tőletek! Vége az alkoholizálásnak, a partiknak, az egyedüli bevásárlótúráknak, autóvezetésnek és sorolhatnám a végtelenségig a nők számára a Koránban előírt magatartási szabályokat, melyek mind a férfiak uralmát biztosítják és a nők jogainak teljes körű megsemmisítését irányozzák elő.

Amikor az őslakosságot hivatalosan is másodrangú állampolgárként kezelik:

2015-ben a 82 éves, schwarzwaldi nyugdíjas Siegfried Zielasko St. Georg-i lakost letartóztatták és 6 hónapra a villingeni börtönbe vetették. Mi volt a “bűne”? A személyi igazolványának érvényességi ideje lejárt, az idős nyugdíjas ezt nem vette észre és nem hosszabbíttatta meg időben azt!  50 euró büntetést szabott ki rá a hivatal. Miután az idős nyugdíjas nem tudta kifizetni a büntetést, a rendőrök a lakásáról hurcolták el, a szinte járóképtelen nyugdíjast – aki gyerekként a II. világháborút is túlélte – úgy, mintha egy nehéz fajsúlyú bűnözőt fogtak volna el. Ugyanezen a napon, amikor a 82 éves idős nyugdíjast a rendőrök elhurcolták, a bíróság elítélte a 21 éves bolgár nemzetiségű, muszlim menekültet, felfüggesztett börtönbüntetésre,ugyanis a tettes 65.000.- euró hamis pénzt hozott forgalomba! (Admin: Ugyan Bulgária lakosságának kb. 8%-a muszlim, de az ország 2007 óta az EU tagja, tehát itt vélhetően nem bolgár menekültről van szó, hanem ott élő bolgár nemzetiségű egyénről. Legalábbis szerintünk!)

Egy másik, 21 éves muszlim tettest a bíróság Rheine-ben ugyancsak felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, teljes egészében figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a tettes súlyos testi sértés miatt még mindig felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt állt! Ugyancsak felfüggesztett börtönbüntetést kapott az az offenbachi muszlim, aki egy televíziós közvetítést előkészítő csoportot támadott meg, minden ok nélkül verekedést kezdeményezett velük. Egy másik georgiai muszlim, aki a betöréseivel 17.000 eurós kárt okozott, ugyancsak megúszta egy felfüggesztett büntetéssel. (Admin: Georgia itt nem az USA 4. tagállamát jelöli, hanem Grúziát hívják így /is/. Azaz grúz muszlimról van szó.)

Ez a néhány eset is egyértelműen mutatja: nemcsak a pályaválasztásnál kell a szemet nyitva tartani, de a megfelelő vallást is gondosan meg kell választani, vagy egyszerűen beleszületni. Amikor egy 82 éves német nyugdíjas 6 hónapig börtönben ült egy szinte jelentéktelen ügy miatt, a “megfelelő” vallás birtokában (akármekkora súlyú a bűncselekmény és az okozott kár), felfüggesztett börtönbüntetéssel meg lehet úszni a börtönt.

Kedves Olvasó! Nem ismerős ez a magyarországi bírósági gyakorlatból is? (Admin: de igen. Mi ezt – nem igazán  politikailag korrekten – cigány-bűnözés kapcsán megnyilvánuló hazai bírói gyakorlatból ismerjük! Hazánkban már igazságszolgáltatásról álmunkban sem beszélhetünk, de jogszolgáltatásról sem. Pontosabban ez utóbbiról csak akkor, ha tudomásul vesszük: a magyar embernek sem életében, sem halála után joga, na az nincs!)

Jihadi John: a kedves fejlevágó, a szomszédból:

A politikának nincs fontosabb, mint az őslakosság “felvilágosítása” arról, hogy a menekültek csak pozitív hatással vannak ránk, hiszen elhozzák hozzánk a saját kultúrájukat, amivel gazdagítanak bennünket anélkül, hogy az országukban ismernénk meg mi, az idegen kultúrát.

Hát nem nagyszerű? Nyaralásra nem kell pénzt kiadni, a televízió bemutatja az idegen kultúra főzési szokásait, öltözködési kultúráját – tetőtől talpig fekete lepel alatt, mint egy krumplis zsák – mindezt csak a havonta fizetendő TV díjért, megspórolva minden egyéb kiadást.

Egy angol muszlim, bizonyos Mohamed Emwazi – akit egyébként csak “Jihadi John”-ként ismer a világ – az Iszlám Állam hóhéra volt, aki a kamerák előtt 2014-ben több tucat angol, amerikai, japán hadifogolynak vágta le a fejét különös kegyetlenséggel, meglehetősen lassan, meghosszabbítva az áldozat haláltusáját és kínjait, miközben a kamerák filmezték a föszereplöt, áldozatos hivatali tevékenységének ellátása során.

 Jihadi John

Emwazi Angliában egy muszlim emberi jogokért küzdő szervezetet alapított Cage néven, ez a szervezet részére védelmet biztosított az angol jogszolgáltatással szemben, ugyanis világossá tette:  A szegény Mohamedet, aki egy barátságos, kedves, szeretetreméltó fiatalember, aki az angolok diszkriminálása következtében szörnyű traumás állapotba került, mert a vallása miatt kirekesztették a társadalomból! Ezért is állt az Iszlám Állam szolgálatába!

Nos, mit tesz erre az angol média? Elsősorban saját magát hibáztatja azért, hogy az angol (?) muszlim ilyen súlyos állapotba került, ezért is vágta le sorozatban a hadifoglyok fejét a filmező TV kamerák előtt.

Ezek után nyugodtan levonhatjuk a következtetést:

A megfelelő vallás szinte mentesíti a bűncselekmények élkövetőit a felelősségre vonás alól, tettessé teszi azt, aki a tulajdonát, esetleg a saját életét védi. A megfelelő vallás birtokában a tettesek bármit elkövethetnek: gyilkosságot (akár a saját családtagjaik ellen is), hamis pénz forgalomba hozatalát, sorozatos rablásokat, kárt okozhatnak az őslakosságnak (nem akarjuk a büntetőtörvény valamennyi bűncselekményét felsorolni), a varázsszó a következők közül kerül ki: a tettest diszkriminálták, nem engedték a társadalmi életben részt venni, pszichésen sérült, nem kapta meg azt az anyagi támogatást, amit valahol, valakik ígértek neki, és mi sem természetesebb, hogy a tettesnek elsősorban JOGAI vannak!! Kötelesség?

Mi az egyáltalán? Hiszen nem is hallott róla!

Szerző: Júlia

Tovább

Niel Muizniekes

Emberi jogi biztos: aggodalomra ad okot…

Brüsszel/Strasbourg – Aggodalomra ad okot és az emberi jogok megsértésének kérdését veti fel az az Európa-szerte alkalmazott gyakorlat, hogy a bevándorlókat és menedékkérőket fogva tartják megállításuk és visszaküldésük céljából – jelentette ki Nils Muiznieks (nyitóképünkön), az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa keddi nyilatkozatában.

Nils Muiznieks a menekülteket általánosan “kriminalizáló”, bűnözőként kezelő európai hozzáállásra és az ezzel járó fogva tartásukra hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint ez a gyakorlat “messzemenő beavatkozás” a bevándorlók szabadsághoz való jogaiba. A fogva tartás mentális problémákat okozhat különösen a gyermekek körében, akikben az elzárás gyakran maradandó nyomokat hagy – húzta alá a Strasbourgban ismertetett nyilatkozatban.

Ezért szerinte elengedhetetlen, hogy az érintett országok felhagyjanak a fogva tartás gyakorlatával, és más hatékony intézkedéseket tegyenek a migráció kezelésének érdekében.

“A menedékkérők és migránsok fogva tartása csak kivételes esetben lehet indokolt, és csak akkor lehet élni vele, miután a hatóságok minden más lehetőséget megvizsgáltak és arra a következtetésre jutottak, hogy nincs más hatékony intézkedés – fogalmazott Muiznieks.

Legfontosabb lépés, hogy minden ország jogrendjébe iktatva biztosítson egyértelmű és hatékony alternatívákat, amelyeket egyénre szabottan kell értékelni az esetleges fogva tartás elrendelése előtt – vélekedett az emberi jogi biztos.

Megjelent: http://www.haon.hu

Admin: Niels Muizniekes úr, az ET emberi jogi biztosa – ha jól tudjuk – lett-amerikai állampolgár. Szülei az szovjet előretörés miatt 1944 -ben menekültek el a mai Lettországból, de a biztos, már Amerikában született 1964 évben. Vélhetően a felmenői miatt nem tud különbséget tenni a “menekültek” és az új honfoglalók között! Az Európába érkező inváziós hadak nagy része ugyanis nem tekinthető klasszikus értelembe vett menekültnek, hiszen többnyire nem háborús zónából érkeznek. Akik mégis, azok a katonai kötelezettségük elől, vagy valakik megbízása miatt távoznak hazájukból. Gazdasági menekülteknek sem igazán látjuk őket, ha az embercsempészeknek több ezer eurót/dollárt ki tudnak fizetni, miközben a legmodernebb kommunikációs eszközökre is futja, a saját ellátásukon felül! Tehát azzal tenne igazán jót a biztos, ha az ET -ban szorgalmazná a “menekült” fogalmának pontos meghatározását! Jelenlegi megnyilatkozásával így inkább csak árt az európai őshonos népeknek, köztük a letteknek is! Javasoljuk Muizniekes úrnak, mielőtt a “bevándorlók” fogva tartásának gyakorlatát kritizálja, talán kérdezze meg előbb erről a terrortámadásokban elhunytak- és súlyos sebesültjei családjának véleményét! Ugyanakkor egyidejűleg a “bevándorlók” előéletének alapos vizsgálatát is követelnie kellene, még befogadásukat megelőzően! Hiszen nekünk őslakóknak is vannak jogaink: az élethez, a biztonsághoz, a tulajdonunkhoz, a kultúránkhoz! Ezek az alapvető jogaink miért kerülnek elhallgatásra az emberi jogi biztos által is? Mi, akik eltartjuk őt is (“bevándorlóival” együtt), mi nem vagyunk emberek? Mi nem számítunk?

Tovább

menekültek4

Júlia: A 2015-ös év szenzációja volt, hogy migránsok (?) özönlik el Európát.

 Egy cikksorozatot indítunk most útjára. Ígérhetem: olyan eddig eltitkolt történeteket tudhatunk meg, olyan következtetéseket olvashatunk majd, melyek azon túl, hogy megalapozottak, nem igazán ismertek Hazánk polgárai előtt! Bármilyen kérdést, kérést, ha azt hozzászólásként nem célszerű feltenni, kérjük e-mail címünkre eljuttatni (admin@magaspart.hu), és továbbítjuk a szerzőnek! Júlia írásait ajánlott e-mailben (is) továbbítani ismerősöknek, barátoknak!

Naponta jelentek meg az újságokban a fotók, cikkek arról, hogy a “menekültek”, akik Szíriából, Afganisztánból és egyéb “háborús” területekről Európába jönnek – elözönlik a kontinenst. Néha arról is lehetett hallani, hogy az Európába szállításukért 10.000 dollárt (!!!) is fizetnek azért, hogy eljussanak az Ígéret Földjére, hosszas gyaloglás- és szenvedések árán, a napi betevő falat nélkül. A Földközi tenger tele volt bárkákkal, lélekvesztőkkel – amikben a szegény afrikaiak minden veszélyt vállalva menekülnek a háborúk, az elnyomás poklából, hogy nyugalmat, békességet és védelmet találjanak a fejlett európai államokban. Bombáztak bennünket számokkal – mennyien lelték halálukat a tengerben, s nem jutottak el a földi paradicsomba, milyen erőfeszítéseket tettek az európai államok a megmentésükért. Mert ugye a világhálón csak véletlenül lehetett találni olyan írásokat, fotókat, hogy hadihajókat küldtek a Földközi tengerre az elsüllyedt csónakok utasainak kihalászására, akik a hajón azonnal orvosi ellátásban részesültek, meleg ruhát és ételt kaptak, azután kényelmesen utaztak tovább az Európai Unió területére.

Tudunk azonban arról is, hogy egyes német repülőtársaságok az éjszaka leple alatt zárt repülőterekre szállították a “menekülteket” – az útiköltséget természetesen a német adófizetőkre testálták. (Megjegyzés: erről ezen a honlapon mi is hírt adtunk!)

Akik megérkeztek, tárt karokkal fogadták őket, ételt-italt, meleg ruhát kaptak, s a lakosság a mérhetetlen sajnálattól eltelve gondoskodott róluk minden tekintetben.

Arról már nem szólt a fáma, hogy a migránsok a legmodernebb kommunikációs eszközökkel felszerelve indultak útnak, s nem csak a szállításukért követelt 10.000 dollárt fizették ki (holott szegények voltak, mint a templom egere), de taxit is tudtak fogadni, hogy elszállítsák őket az osztrák határig, vagy Olaszországból Németországig. Meneteltek az autópályán maguk mögött szeméthegyeket hagyva, eldobálva a nekik nem megfelelő élelmiszert, amit a segélyszervezetek és a szánalmat érző lakosság bocsátott rendelkezésükre.

Megérkezésük után természetesen megkapták az elhelyezést is, hozzá a “szolgaszemélyzetet”, akik a nyelvi nehézségek ellenére is gondjaikba vették őket, gondoskodtak a kényelmükről, a mindennapi ellátásukról.

Sajnos, egyről megfeledkeztek: nem biztosították számukra a szabad vallásgyakorlást a Mekka irányában kiterített, kizárólag erre a célra készített imaszőnyegekkel, esetleg nem voltak elég gyorsak, hogy a szabad vallásgyakorlás érdekében érkezesükig felépítsék az iszlám imaházakat, a mecseteket – lehetőleg minarettel – mert hát úgy az igazi.

A migránsok számának emelkedésével azonban egyre nőtt az elégedetlenség, a sértődöttség, mert sajnos a muszlimok igencsak sértődős természetűek. Megsértődnek, ha az ország – ahova érkeztek – nem kínál fel nekik családonként egy lakóházat, mert hát ezt ígérték nekik (hogy kik ígérték, azt Sherlock Holmes tudná talán kideríteni) amikor elindultak az Ígéret Földjére, s családonként legalább havi 3000 Eurót, hiszen az otthon maradottakat is anyagilag támogatni kell…

Természetesen magukkal hozták a saját kultúrájukat is – amivel azon államok lakóit kívánták “gazdagítani”, ahova érkeztek – hiszen a világ egy nagy falu, ahol mindenki égető vágyat érez arra, hogy idegen kúltúrakat, s az ott uralkodó vallást megismerje, ezért aztán egyszerűbb, ha egy muzulmán állam saját állampolgárait küldi idegen országokba, hogy ott ismertessék meg kultúrájukkal a tudatlan helyi őslakosságot, akik ezért a legnagyobb hálával tartoznak nekik. Miután nem volt elég ötcsillagos szálloda, kastély az elhelyezésükre, a befogadó államok mindent megtettek annak érdekeben, hogy a menekülők (?) emberséges körülmények között tölthessék napjaikat, tiszta szobákban, vadonatúj bútorok között tudják kivárni, amíg eldől: megkapják a menekült státust vagy illegális bevándorlóként tengessék az unalomban napjaikat, s unaloműzőnek bűncselekmények sorozatát kövessék el! Mert hát az embernek el kell foglalni magát valamivel.

Aki megkapta a menekült státuszt, azonnal megsértődött s elkezdett reklamálni, hogy a családja még mindig nincs vele, a gyerekei éheznek, a befogadó állam tehát azonnal gondoskodjék arról, hogy valamennyi családtagja követhesse őt, s letelepedhessen Európában.

Miután a mohamedán világban a kultúrához tartozik és megengedett a többnejűség – természetes dolog, hogy valamennyi feleség és a házasságokból született gyerekek követhessék a menekült férjet és apát – teljesen mindegy, hány személyről van szó. Az is természetesnek vehető, hogy az illető állam dolgozó-, adófizető polgárai eltartják a népes családot, s biztosítsák számukra a jólétet lehetőleg úgy, hogy még dolgoznia se kelljen, hiszen nem beszéli a befogadó ország hivatalos nyelvét, semmiféle szakmával nem rendelkezik, amit hasznosíthatna. Különben is: ha havonta megkapja a zsebpénzét, kifizetik a lakhatását – akkor már csak az a dolga hogy megteremtse az itteni kapcsolatait, s tevékenyen részt vegyen a drogkereskedelem forgalmának fellendítésében, vagy egyéb bűncselekmények elkövetésével javítsa a bűnügyi statisztikát. Egyszerű és nagyszerű, nem?

Valamennyi, a migránsok megsegítését célul tűző szervezet megmozdult a cél érdekében, s kórusban ismételték a menekültek “jogait”. Mert hát nekik jogaik vannak, a kötelességeikről azonban egyetlen menekült vagy segélyszervezet sem nyilatkozott. Ők a befogadó országok “vendégei”! Miként jut valakinek eszébe, hogy a teljes ellátásukért, kényelmükért még azt is elvárja tőlük, hogy dolgozzanak, elfogadják a befogadó ország jogrendjét, kialakult szokásait, s beilleszkedjenek a társadalomba! Ez azért túlzás lenne! Nekik jogaik vannak, s gondoskodni fognak róla, hogy ezeket a jogokat elismerjék, a követeléseiket teljesítsék, s a befogadó ország polgárai-, államhatalmi szervei tiszteletben tartsák a jogaikat és követeléseiket.

Ha nem fogadják el azt, hogy ők sem dolgozni, sem a társadalomba beilleszkedni nem akarnak, a saját kultúrájuk szerint kívánnak élni, az őslakosság okosabban teszi, ha keres magának egy olyan országot a világ bármelyik részén, ahol meg tud élni. A befogadó országban ilyen őslakosokra nincs szükség, tűnjenek el, életük munkájával megszerzett javaikat természetesen hátrahagyva a menekülteknek, és népes családjuknak.

A realitás teljes megismerése érdekeben azonban meg kell vizsgálnunk mélyrehatóbban a kérdést. Vajon hogy is történhetett, hogy csaknem két évtizeden keresztül érkeztek “menekültek” Ázsiából és Afrikából, ez évben azonban olyan menekültáradat zúdult ránk, amire az elmúlt 100 évben nem volt példa! Ennek valami ki nem mondott oka kell, hogy legyen. Ha a kíváncsiság a hajtóerő, a végeredmény akármi is lehet, de addig nem nyugszunk, amíg a valódi okot meg nem találjuk! De megtaláltuk!

Kik is ezek a menekültek? Az iszlám vallás követői, akik a Korán előírásait követik, naponta ötször leborulnak Mekka felé imádkozva az imaszőnyegen, vagy ha a szőnyeg nincs éppen kéznél, akkor a földön. Szép sorban, mint amikor a hadsereg díszszemlére felsorakozik! Igencsak kellemes látvány a felemelt fenekeket látni a földre borulva, az embernek könnybe lábad a szeme a gyönyörűségtől és a meghatottságtól. Hogyan is várhatnánk el ezektől a hithű muzulmánoktól, hogy a gyárban odaálljanak a futószalag mellé az autót összeszerelni, s amikor elérkezik az ima ideje, leborulni Allah nagysága előtt, Mekka felé! Természetesen az ima idejére a futószalag leáll, a munka szünetel – a cég a kieső munkaidőt még csak fel sem számolhatja nekik! Ha imádkoznak, akkor IMA van!!! Mindez még nem elég, ugyanis az imát a környezettől elszigetelve, megszentelt helyen – ima előtt alapos tisztálkodással – kell elrebegni, ezért is lenne ajánlatos az üzemekben egy külön imaházat berendezni, hogy a hithű muzulmánok az ima idejére nyugodt körülmények között kérhessék Allahot kívánságaik teljesítésére, ha már a befogadó állam dolgoztatni merészeli őket! A jól képzett mérnököket és agysebészeket, akik eddigi életükben csak sivatagot, pálmafákat, homokot láttak, datolyát szüreteltek.

Következmény? Európa szép csendben, szinte észrevétlenül az iszlám kolóniája lesz, éspedig gyorsabban, mint azt felfoghatjuk.

Szinte nincs olyan európai város, ahol a városban nincs egy “másik” város is – mint állam az államban – s ebben a “másik” városban a Korán írja elő az ott élők cselekedeteit, mit lehet, mit nem.

Ez a tény azonban TABU, erről beszélni tilos, nyilvánosan írni erről főbenjáró bűn! Mindez vonatkozik Szicíliától kezdve Grönlandig, Calais -től a Fekete tengerig, Dovertől Lanpedusáig. Mindez valóság, de bemutatni csak úgy tudjuk, ha feltárjuk az apró részleteket , eseményeket, apró történeteket mesélünk el, s az Olvasóra bízzuk, miként látja a végén a teljes képet. Csak remélni tudjuk, hogy a valóságnak megfelelően látják majd, úgy, ahogy mi az Európában uralkodó valóságot megismertük, s most a teljesség igénye nélkül Önök elé tárjuk.

Csak egy történelmi tényre szeretnénk a tisztelt Olvasó figyelmét felhívni: mégpedig a Magyarországot sujtó 150 éves török uralomra!

A törökök kivonulása után Mária Terézia kénytelen volt a németeket, osztrákokat Magyarországra csalogatni, betelepíteni őket, mert Magyarország lakosságának a felét a törökök lemészárolták, az ország romokban hevert, újra kellett építeni. Elődeink – ha nem is teljes virágdíszbe borították az országot – szorgalmukkal odaadásukkal mindent megtettek a gazdaság fellendítése, egy emberi- élhető-, nyugodt-, békés élet, továbbá felnövő generáció jövőjének megalapozása érdekében. Mindezt nem lehet és nem szabad elfelejtenünk, mert gyerekeink, unokáink egyszer számon fogják kérni tőlünk: miért hallgattatok? Miért nem tettetek ez ellen valamit, hogy nekünk ne a muzulmánok uralma alatt kelljen élnünk, mint elődeinknek néhány évszázaddal korábban? Miért megyünk vissza a középkorba, holott ma már az űr megismerésén tevékenykedünk, a mesterséges intelligencia kifejlesztésen dolgozunk. Ha a technika ilyen ütemben fejlődik, rövidesen arról írhatnánk, hogy a gépek népesítik be a világot, háztartásainkat, (a kényelem leple alatt) elvéve olyan képességeket, melyeket az ember két lábra állása óta tanult meg, továbbfejlesztett, s ma is gyakorol. Mindezt átveszik a gépek. Ezt az időt mi már nem fogjuk megérni, de bizonyára lesznek olyan vállalkozó szellemek, akik meglátják és feltárják az Olvasó előtt ezen fejlődés negatív hatásait az emberre.

Ha azt akarjuk: lerázni magunkról a felelősséget, nyugodtan dugjuk homokba a fejünket, ne lássunk, ne halljunk!!! Még az esetleg meghamisított történelem se mossa le rólunk a gyalázatot, hogy ez ellen az invázió ellen nem tettünk semmit! Éljünk békében a lelkiismeretünkkel s várjunk arra, hogy majd valaki felemeli a szavát, hátha történik valami?

Abszolút pénzkidobás a kvóta elleni népszavazás, mert ezt a problémát nem oldja meg, csak ideig-óráig elvonja a figyelmet a minket fenyegető invázió céljáról, s annak ránk nehezedő kihatásairól. Ez a kérdés nem a magyar népszavazással dől el, itt már az EU mondja ki a végső szót, – hiszen benne vagyunk a közös akolban – s vannak az eszköztárban olyan eszközök is, amelyekkel rákényszerítik a renitens országot az engedelmességre. Mindezt még csak nem is nyíltan csináljak, szép titokban, zárt ajtók mögött, hogy lehetőleg minél kevesebben tudjanak róla!

Nem kedves Olvasó, nélküled nem fog történni semmi, de számolj vele, hogy egyszer majd eléd áll az unokád, s megkérdezi: te mit tettél ez ellen nagyapa, nagymama?

Elismerem, a mai időkben nehéz megtalálni az igazságot, mi is történik az országban, Európában és a világban, mert ebben a témában olyan nagy a hallgatás, a cenzúra, hogy csak makacs kitartással lehet fényt deríteni a történésekre, azok mozgatórúgóira, s arra: mi történik a színfalak mögött.

Mi megtettük!

Hónapokig nyomoztunk, összeszedtünk minden fellelhető hírt, adatot, amit a politikai korrektség leple alatt elhallgattak előttünk, s a jövőben is el fognak hallgatni, mert a politikai irány adott, és ennek megint csak anyagi háttere van: A PÉNZ!

Mit is mondott Montecuccoli? A háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz, pénz.

Nos kedves Olvasó, benne vagyunk a háború kellős közepében! Akár hiszed, akár nem: ez tény. Ha nem is a fegyverek dörögnek, hanem szépen csendben, szinte zajtalanul halad előre az új világ kiépítése, megváltoztatása a ki- és beteljesedésig. A tények ismeretében azonban nem kellenek prófétai ismeretek és meglátások ahhoz, hogy kinyíljon a szemünk és észrevegyük: nagyon rossz irányba megyünk.

Kutatásainknak és ezek eredményeinek közreadásával az a cél vezetett bennünket, hogy felébresszük embertársainkat és cselekvésre késztessük őket. Olyan tényeket kívánunk ebben a sorozatban nyilvánosságra hozni, ami az eddig kialakult és megszokott életünket rövidesen fenekestül fel fogja forgatni! Sajnos, már túl késő lesz, mire a cselekedni képes többség észreveszi!

Ezek után azonban nem mondhatja senki: MI NEM TUDTUNK ERRŐL!!!

Reméljük, a közzétett információk, amiket morzsánként szedtünk össze, hasznodra válnak kedves Olvasó! Tanulj belőle, gondolkodj el rajta! Kérdezz nyugodtan: válaszolni fogunk.

Szerző: Júlia

Admin: Köszönjük Júliának és a www.magyarmegmaradasert.hu szerkesztőjének, Zolinak, hogy lehetővé tették a sorozat megjelenését!

Tovább

iszlam-vallas

Musztafa menni Európa

Az erőszakos bevándorlás és bevándoroltatás primer tragédiája a terrorizmus európai térnyerése. 2015 őszén, amikor már Kelet-Európa is testközelbe került az iszlám térhódítással – igaz, akkor még menekültnek nevezve a heterogén muszlimmixet – egy volt professzorom váltig állította, dehogy jönnek terroristák, ne is tegyek fel ilyen ostoba kérdéseket, mindez még gondolatkísérlet szintjén sem állja meg a helyét. A mi Paprikakingánk szintén nevetségesnek tartotta a felvetést, szittyós Ágnesünk pedig a maga kétbites agykapacitásával határozottan állította, a migránskérdés álprobléma; akkor még tette mindezt röhögőgörcs nélkül. Azóta sajnos minden reálisan gondolkodó, európai őslakos számára világossá vált, a bevándoroltatás az első számú okozója napjaink eddigi legvéresebb terrorcselekményeinek.

Alapvetésként abból kell kiindulnunk, hogy Dönci, a hörcsög születhet ugyan istállóban, de attól még nem lesz ló. Ez rögvest választ is ad haladó értelmiségünk azon felvetésére, hogy a terrorcselekményeket elsősorban európaiak követik el, így nem függ össze a bevándorlással, hiszen ifjabb Musztafa európai. De sajnos ifjabb Musztafa hiába születik Brüsszelben, Londonban, vagy Párizsban, attól még elsősorban Musztafa marad és a mindenkori Musztafák érdekeit képviseli, azaz Allah fia, és a Próféta követője. Ha ezt a tényt elfogadjuk, rögvest könnyebb lesz megértenünk kétségbeejtő és kilátástalan helyzetünket, s rájövünk, e helyzet semmi, de semmi ellentmondást nem rejt magában. Emlékezzünk az Ockham borotvája néven elhíresült filozófiai elvre, amely szerint két, az adott jelenséget egyformán jól leíró magyarázat közül azt érdemes választani, amelyik az egyszerűbb.

Ott tartottunk tehát, hogy idősebb Musztafa Allah fia és a Próféta követője. Fülében visszacsengenek a tanítások, a Korán betűje, de ha nem tud olvasni, elég az imám szavait felidéznie:

„S vetünk szívébe azoknak, kik hitetlenek rettegést, miáltal bálványokat állítottak Allah mellé, melyeknek nem adatott hatalom. Hajlékuk Pokol, s nyomor lakóhelye a rossztevőknek.”(3:151)

„Hadd harcoljanak Allah útján azok, kik feláldozzák az evilági életet a Túlvilágért. S ki Allah útján harcol, akár megölettetik, akár győzedelmeskedik, hát Mi juttatni fogunk néki hatalmas bért.” (4:74)

„Azt szeretnék, ha tagadnátok, ahogy ők tagadtak, s hogy legyetek (vélük) egy szinten. Hát ne vegyétek közülük patrónust, míg meg nem menekülnek Allah útján. S ha megfordulnak, hát vegyétek őket, öljétek le őket bárhol is találjátok őket, s ne vegyetek közülük patrónust, sem pártfogót.” (4:89)

Idősebb Musztafa éléskamrája kiürült, csakúgy, mint pénztárcája, szíve viszont gyűlölettel teli a bűnös Nyugattal szemben. Ám legyünk igazságosak és lássuk be, mindez okkal történt; a gyarmatosításnak keresztelt szabadrablás, illetve az önkényes térképrajzolgatás (Sykes-Picot egyezmény), majd a demokráciaexportot követő, kilátástalan háborúk következtében jogos az indulat. De csak részben, mert a mindenkori Musztafák sajnos mellőzik azt a nem mellőzhető tényt, miszerint Prófétájuk tanításai többet ártanak nekik és népüknek, mint amennyit a fehér ember valaha ártott. Igen, a belterjesség a muszlim világ mételye, s mára a tudományos kutatások feketén-fehéren kimutatták e belterjesség sajnálatos következményeit. A tudásképesség és az absztrakt gondolkodás alacsonyabb a muszlim világban, köszönhetően az ötven nemzedék óta, azaz 1400 éve tartó gyakorlatnak, az első unokatestvérek közötti házasság gyakorlatának. Vajon az arab világ miért nem zsebel be Nobel-díjakat, vajon az Iszlám fennállása óta miért csak 100 000 könyvet fordított le arabra, pont ugyanannyit, amennyit Spanyolország fordít le egy év alatt?

Idősebb Musztafa tehát gyűlöl, s mint tudjuk a gyűlölet irracionális, azaz észérvekkel nem legyőzhető. És idősebb Musztafa hódító útjára indul, egyrészt, mert Allah ezt mondta neki, másrészt mert a hazáért harcolni nehéz, a sivatagban kerülgetni a teveszart pedig egyáltalán nem poén. Főleg, mióta globalizálódott a világ, s hallott arról, hogy Európában például az emberi jogok elidegeníthetetlenek, bármit is jelentsen ez. Itt kell megjegyeznünk, ha idősebb és majdan az ifjabb Musztafa is az Unió bármely nyelvén, elsősorban természetesen magyarul megkísérli kimondani, netán leírni az „elidegeníthetetlen” kifejezést, az egész írásom semmisnek tekinthető. Attól tartok azonban, nem lesz ilyen szerencsénk. Mostantól pedig mindkét Musztafát csak Musztafaként jegyzem, elhagyva idősebb és ifjabb megkülönböztetést, mindezt teszem pedig azért, mert a Musztafák egy és ugyanazon tőről fakadnak, jelesül az Iszlám tövéről.

Ezen a ponton sikolthatnak föl a haladó értelmiség leghaladóbb képviselői, akik még hisznek abban, hogy a Korán nézőpont kérdése, s vannak mérsékelt és radikális muszlimok. De ha így volna, vajon miért nem sikolt föl Európa muszlim lakossága minden egyes merénylet után? Vajon miért nem deklarálja az európai muszlim közösség nyíltan és határozottan minden egyes terrorcselekmény után, hogy ők elutasítják mindezt? Vajon miért bújhatott el Salah Abdeslam Brüsszel muszlim negyedében hónapokra és vajon miért nem jutott eszébe egyetlen, európai muszlimnak sem feladnia őt?

Nyugat-Európában a Musztafák olyan juttatásokat kapnak, amiket a kelet-európai őslakosok kemény munkával sem biztos, hogy megkeresnek. Musztafának így nem kell dolgoznia, munka nélkül is kényelmesen megél. Ő, az asszonyai és a gyermekei. Mind a tizenhat. Musztafa mecsetet követel, hiszen száz méteres körzetben még egyetlen mecset sem épült, s lőn megkapja. Követeli, hogy vegyék le az osztálytermek faláról a keresztet, s lőn, megkapja. Követeli, hogy a közétkeztetés mentesüljön a disznóhústól, s lőn, megkapja. Követel és követel és követel. Mindezt a vallásszabadság nevében, ami többek között azért is ironikus, mert az Iszlám semmilyen egyéb vallást nem tűr meg önmagán kívül.

Musztafa tehát él Európában, mint hal a vízben, s nemzi a sok-sok kicsi Musztafát, akik már európai állampolgárok, így nincs hová kitoloncolni őket. Persze ne legyünk farizeusok, Európa vezetése valójában Musztafát sem akarta kitoloncolni, még ha olykor gyilkolt is, vagy csak rabolt és erőszakolt. Még csak megbüntetni sem akarta őt, mert…mert? Jelen pillanatban sok millió Muszafa él a világban, s egyetlen hely, Európa az, mely tárt karokkal várja őt, lőparancs helyett. Európa azt üzeni: gyertek, gyertek bátran, eltartunk benneteket, fejet hajtunk előttetek, sőt jogvédőink még azt is elintézik, hogy tízéves kisfiúkat erőszakoljatok kedvetekre, ügyvédeink pedig megvédenek benneteket arra hivatkozva, hogy nem értitek nyelvünket, így a gyerekek tiltakozása sem tűnt valódi tiltakozásnak. A „nein, nein” ugyanis értelmezhetetlen a muszlimok számára.

Ezért a sok millió Musztafa megindul, tökön-paszulyon átkelvén pedig megérkezik Líbiába, ahol a kormány(ok) által támogatott embercsempészek csónakokba ültetik őket, s midőn legalább ötven méterre sikerült eltávolodniuk Afrika partjaitól, a lelkes olasz parti őrség máris ott terem, s Welcome Musztafa! kiáltások közepette nyomban Európába szállítja az Iszlámot. Csak mert még nincs elég belőle. Egyetlen feltétel szabatott csupán, amely minden körülmények között betartandó – a vén kontinensre lépni kizárólag csak papírok nélkül lehet!

A történet továbbgondolása nem bonyolult, a Musztafák rövidesen, hamarabb, mint gondolnánk létre fogják hozni saját önkormányzati, és politikai képviseletüket, s belátható időn belül a magát baloldalinak/liberálisnak nevező formáció igencsak hoppon marad, amikor az európai Musztafák szavazatai bizony már nem az ő zsebükbe vándorolnak. Vajon lehet-e haragudni Musztafára csupán azért, mert élt a lehetőséggel? Aligha. Annál inkább azokra, akik ezt a lehetőséget tálcán kínálták neki, feláldozva saját kultúrájukat, történelmüket, népüket, őseik emlékét és gyerekeik jövőjét. Ők azok, akik csak a kamerákon keresztül és az újságok címlapjain hirdetik, ne féljetek!, de maguk elefántcsonttoronyban élnek, testőrökkel körülvéve. Ők azok, akik keresztényi együttérzést követelnek, s arra buzdítanak, légy vak és öntudatlan! Légy süket! Mert ha süket vagy bizonyosan nem hallod meg többé, hol csörög a harminc ezüst.

Megjelent: polgarpoltal.hu

Tovább

német kórház

Müncheni kórházban dolgozó orvosnő segélykiáltása.

Tegnap a kórházunkban megbeszélést tartottunk a nálunk kialakult helyzetről és arról, hogy egy másik müncheni kórházban már tarthatatlan a helyzet.

A körzeti orvosi rendelők nem tudják már kezelni a kialakult vészhelyzetet, ezért mindenkit a kórházakba küldenek.  Sok muszlim elutasítja, hogy őket orvosnők kezeljék és mi sem vagyunk hajlandók azok közé az állatok közé menni, különösen azokhoz, akik Afrikából jöttek. A migránsok és az orvosi személyzet között a kapcsolat a rosszból a még rosszabbra fordult. A múlt hét óta, azokat a migránsokat, akik kórházba mennek, a K-9-es rendőrségi egység tagjai kell, hogy kísérjék.

Sok bevándorló AIDS-es, szifiliszes, TBC-s és sok egyéb egzotikus betegsége van, úgyhogy mi, itt Európában, nem is tudjuk, hogyan kell kezelni őket. Ha egy receptet kapnak a gyógyszertárban, és megtudják, hogy azért készpénzben kell fizetni, a hihetetlen dühkitöréseket kapnak, különösen, ha a gyerekek gyógyszeréről van szó.

Ők otthagyják a gyermekeket a gyógyszertári személyzetnek ezekkel a szavakkal:

“Úgy, gyógyítsátok őket ti magatok!”

Így tehát, a rendőrség nem csak a klinikákat és kórházakat, hanem a nagy gyógyszertárakat is őrzi. Nyíltan azt kérdezzük: hol vannak azok, akik a TV kamerák előtt és a pályaudvarokon plakátokkal üdvözölték a bevándorlókat?

Igen, a határokat már lezárták, de már itt vannak milliók és mi biztos, hogy nem tudunk tőlük megszabadulni. Eddig a munkanélküliek száma Németországban 2,2 millió volt. Most lesz legalább 3,5 millió.

A legtöbb bevándorló egyáltalán nem foglalkoztatható. Ezek a legalapvetőbb oktatásban sem részesültek. S mi több, a nők általában egyáltalán nem dolgoznak. Úgy saccolom, hogy minden tizedik nő közülük terhes. Több százezer közülük magával hozta a csecsemőjét és 6 éven aluli kisgyerekét, akik lesoványodottak, elhanyagoltak.

Ha ez így folytatódik, és a németek újra megnyitják határaikat, hazamegyek a Cseh Köztársaságba. Senki fog tudni engem ebben a helyzetben itt tartani, még ha kétszeres a fizetés itt, mint otthon. Én Németországba jöttem dolgozni, hogy nem Afrikába vagy a Közel-Keletre.

Még a professzor is azt mondta nekünk, aki a tanszéket vezeti, hogy mennyire elszomorítja , hogy egy takarítónő 800 euróért takarított itt minden nap évekig, majd jön egy migráns fiatal férfi a folyosón, aki mindent csak ingyen szeretne és ha nem kapja meg, akkor dührohamot kap.

Ez nekem tényleg nem kell! De attól tartok, hogy ha hazatérek, egy bizonyos ponton túl ugyanaz lesz a Cseh Köztársaságban is. Ha a precíz németek nem tudják kezelni ezt, ott Csehországban teljes lenne a káosz. Senkinek fogalma nincs róla, aki nem került velük kapcsolatba, hogy milyen állatok ezek, főleg azok, akik Afrikából jöttek, és hogy a muszlimok hogyan bánnak a mi dolgozóinkkal, munkatársainkkal, a vallásuknak megfelelő ellátást követelve. Mostanáig a helyi kórház személyzete még nem kapta el azokat a betegségeket, amiket a sok száz, meg száz napi ellátást kapott bevándorló hurcolt be magával, de ez csak idő kérdése.

Egy Rajna közeli kórházban a migránsok késekkel támadták meg a személyzetet, azért, mert egy 8 hónapos gyereket halál közeli állapotban adtak át, akit korábban 3 hónapig fél Európán keresztül vonszoltak, és a gyermek két nap alatt meghalt. Annak ellenére, hogy top ellátást kapott az egyik legjobb gyermekgyógyászati klinikán Németországban.

Az orvost meg kellett műteni és két ápolónő az intenzív osztályon fekszik. Senkit nem büntettek meg. A helyi sajtóban tilos írni róla, így csak e-mailen keresztül tudunk az esetről.  Mi történt volna, hogy egy német szúrt volna meg egy orvost és az ápolókat a késsel? Vagy ha ő öntötte volna saját szifilisszel-fertőzött vizeletét egy nővér arcába és így akarta volna õt a megfertőzni?

A minimum az lenne, hogy őt egyenesen a börtönbe vinnék, majd később a bíróság elé. Ezekkel az emberekkel – eddig semmi nem történt.

És ezért kérdezem, hogy most hol vannak mindazok, akik üdvözölték és fogadták őket a vasútállomásokon? Otthon ülnek és várják, hogy még több vonat érkezzen és várják a pénzt a következő szereplésért, hogy statisztaként üdvözöljék a migránsokat az állomásokon.  Ha rajtam múlna, én felkérném ezeket az ujjongó fogadó üdvözlőket, hogy hozzák őket először ide, mint kísérőket, ide a kórház sürgősségi osztályára. Aztán betenném őket az egyik épületbe a bevándorlók közé, anélkül, hogy a fegyveres rendőrség és rendőrségi kutyák vigyáznának rájuk ott, és nem lenne orvosi segítség sem.

Mert egyébként ma Bajorországban minden kórházban csak a fegyveres rendőrség és rendőrségi kutyák tudják fenntartani a rendet.

 

Forrás: (mindentegybenblog.hu)

Admin: Köszönjük olvasónknak a beküldött cikket! (Nyitóképünk: illusztráció.)

Tovább

Német repülőgép

Újnémet kalifátus feltöltése német precizitással

A Kopp Online német honlap értesülései alapján úgy tűnik, a merkeli Németország titokban fokozza a migránsok „betelepítését” Európába. Az „embercsempészési” módszereik kifinomultak és úgy tűnik német precizitással megszervezettek. Arról már nem is beszélve, hogy mindez a nyilvánosság előtt rejtve folyik, miközben a nyílt színen azt hangoztatják egyre több „menekülttől” tagadják meg a tartózkodásra feljogosító iratok kiadását.

A német nép lecserélése tett merkeli igyekezet, főleg három lábon áll: a török-német paktum alapján (annyi menekültet fogad Berlin – Európa -, mintamennyit Törökország visszafogad Görögországból), az úgynevezett „családegyesítés” okán, és a NATO keretében tevékenykedő német „humanitárius mentési akciók” ürügyén. Az első kettő miatt, de legfőként családegyesítésre hivatkozva, a vízumok gyorsított kiadása érdekében egyre több német köztisztviselőt küldenek Törökországba, Görögországba, Libanonba, stb. A lap értesülései szerint az alábbi városokban adnak ki vízumokat:  Isztambul, Ankara, Bursa, Gazaintep, Antalya, Trabzon, Izmir, Athén, Bejrut, Amman, és Kairó. A szegény „menekülteket” ezután repülőkre ültetik és Németországba fuvarozzák őket. A sáskahadat szállító repülők éjszaka 00:30 és 06:00 óra között landolnak különböző polgári repülőtereken, mint pl. Düsseldorf, Hannover, Köln-Bonn. De láttak utasszállító (!) repülőgépet a Bundeswehr légi bázisán Wundstorfban is! A repülőterekről buszok tömegeivel szállítják el az „új németeket” valahová.

Érdekességként megmutatja a német oldal, hogy Köln-Bonn repülőtéren 2016.08.07. –én 13:15 és 15:10 óra között, tehát két órán belül mindössze egyetlen gép érkezett Törökországból, ellenben augusztus 08.-án hétfőn éjszaka, durván 5,5 óra alatt 11 gépet fogadott a fenti országokból a repülőtér. Részletezve:

00:30: Heraklion (Görögország)
00:55: Isztambul (Törökország)
00:55: Adana (Törökország)
01:25: Izmir (Törökország)
01:55: Antalya (Törökország)
02:40: Antalya (Törökország)
02:50: Antalya (Törökország)
03:55: Isztambul (Törökország)
04:10: Marsa Alam (Egyiptom)
05:30: Isztambul (Törökország)
06:05: Izmir (Törökország)

A Kopp Online internetes portál is furcsállja: miközben a német turisták száma a törökországi sorozatos merényletek miatt meredeken visszaesett, mi indokolja azt, hogy Törökországból néhány óra leforgása alatt 9 gép érkezik? Igaz, az éjszakai járatok lényegesen olcsóbbak, de bizonyára nem a tehetősebb született (szőke, kék-szemű) németek érkeznek azokkal, hanem a „hátrahagyott” migráns családok, mint az nyitóképünkön és itt is látható!

Német repülőgép 2

Egy másik cikkben foglalkozik a honlap a NATO keretén belüli, a Földközi tengeren zajló német „mentőakciókkal” is. Állításuk szerint Líbiából kiinduló embercsempészek többnyire azzal ámítják a migránsokat kis idejű hajózás után: „Látod már a fényeket? Ez Olaszország!” Miközben csak egy olajkitermelő úszó platform gázfáklyái fénylenek, amúgy meg az olasz partok több mint 300 km –re vannak még. Az inváziós hadakat a NATO hajók szedik fel, köztük a német Werra, de nem a közeli líbiai partokra viszik őket vissza, hanem Olaszországba hozzák azokat. A valódi embercsempészek már számítanak a NATO hajók megjelenésére, mondhatni mentésre. Így veszi ki a részét az embercsempészésből, brüsszeli és merkeli parancsra a NATO, pontosabban így csinál mégnagyobb üzletet az embercsempészeknek. Egyúttal ezzel is gerjeszti az illegális migrációt!

Werra hajó

Werra német hajó

Az újnémet kalifátus (leánykori neve: Németország) feltöltése folyamatban van, és német precizitással zajlik!

A magam részéről attól tartok: Németországnak, a számára ballul végződött törökországi katonai puccs miatt, vélhetően nem maradt más választása, mint igen jelentős vízumkönnyítést adni a török állampolgároknak! Az EU tagállamainak jelentős része ugyanis mind a vízum eltörlését, mind Törökország EU csatlakozását ellenzi. Ha merkel fenn akarja tartani az Erdogannal kötött egyezményt, már csak belpolitikai okok miatt is, kénytelen lesz ezt meglépni, esetleg egy jó nagy baksis kíséretében! A Kopp Online értesülése szerint a német külképviseletek személyi bővítését már megkezdték, ez arra is utalhat, hogy számolnak azzal, hamarosan sokszorosára fog nőni a török- és töröknek mondott személyek vízumkérelme, amit könnyített eljárásban, rövid várakozással fognak a németek kiadni. Ezt követően Európa irányába az idegenek beáramlása még inkább fel fog erősödni, hacsak egy robbanóövvel felszerelt ISIS katona nem szelfizik életében utoljára egyet, de most a kancellár asszonnyal! Az a nap örökre örömünnep lenne egész kontinensünknek!

Madarász László

Admin: A fenti cikkben említett honlap címe: http://info.kopp-verlag.de/index.html

 

Tovább